បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ កិច្ចការរតនាគារ

Post Date : April 6, 2022
Closing Date : April 30, 2022
Number of applicants : 1 positions
Location : Phnom Penh

តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវចម្បងៗ៖

 • គាំទ្រការត្រួតពិនិត្យសមតុល្យសាច់ប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ធនាគារ ដើម្បីធានានូវភាពគ្រប់គ្រាន់និងរៀបចំការព្យាករលំហូរសាច់ប្រាក់ចូល និងចេញសម្រាប់នាពេលអនាគត ដើម្បីវាយតម្លៃភាពគ្រប់គ្រាន់នៃសមតុល្យសាច់ប្រាក់របស់ធនាគារ
 • គាំទ្រការវិភាគពីឥរិយាបថសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលរបស់ធនាគារដើម្បីព្យាករណ៍ពីលំហូរសាច់ប្រាក់របស់ធនាគារ និងផ្តល់ នូវសាច់ប្រាក់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃរបស់ធនាគារ
 • គាំទ្រការវាយតម្លៃប្រភពមូលនិធិដែលអាចរកបានសម្រាប់ធនាគារដើម្បីធ្វើពហុកម្មប្រភពមូលនិធិរបស់ធនាគារ
 • គាំទ្រការធានាបាននូវភាពគ្រប់គ្រាន់នៃប្រាក់កម្ចីធានាដើមទុនដែលធនាគារបានកាន់កាប់គ្រប់ពេលវេលានៅពេលដែលប្រាក់បញ្ញើត្រូវបានប្រមូលពីអតិថិជនរបស់ធនាគារ
 • វិភាគទៅលើអត្រាការប្រាក់លើប្រាក់បញ្ញើ និងឥណទាន
 • វិភាគទៅលើអត្រាប្ដូរប្រាក់របស់ធនាគារផ្សេងៗដើម្បីកំណត់លើអត្រាការប្រាក់លើប្រាក់បញ្ញើ និងឥណទាន ព្រមទាំងអត្រាប្ដូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ធនាគារ
 • គាំទ្រការបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយធនាគារដៃគូបរទេស ដើម្បីគាំទ្រដល់ធនាគារទាក់ទងនឹងការផ្ទេរប្រាក់ជំនួសអតិថិជន ការបង្កើតកម្រិតឥណទានបណ្តោះអាសន្ន និងកម្រិតឧបករណ៍និស្សន្ទដែលត្រូវការ
 • គាំទ្រការរៀបចំរបាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មនិងបំណុលនិងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
 • សិក្សាលើការវិភាគរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ និងរបាយការណ៍ផ្សេងៗសម្រាប់ធ្វើរបាយការណ៍ជូនគណៈកម្មការ ALCO

គុណវុឌ្ឍិនិងសមត្ថភាព៖

បេក្ខជនទាំងពីរភេទ ត្រូវមានគុណវុឌ្ឍិ និងសមត្ថភាពដូចខាងក្រោម៖

 • បរិញ្ញាបត្រ ហិរញ្ញវត្ថុ ឬគណនេយ្យ
 • យ៉ាងតិច ២ឆ្នាំ លើកិច្ចការរតនាគារ
 • ជំនាញកុំព្យូទ័រផ្នែក Microsoft Words, Excell , Core Banking Systems ផ្សេងៗ
 • មានការយល់ដឺងទូរលំទូរលាយពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច និងស្ថានភាពអាជីវកម្មក្នុងប្រពន្ធធនាគារនៅប្រទេសកម្ពុជា
 • មានការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិ​ និង គោលការណ៏នែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
 • មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតីថិជន
 • មានទំនាក់ទំនងល្អ រាក់ទាក់ ស្លូតបូត អត់ធ្មត និង ស្មោះត្រង់ មានគំនិតច្នៃប្រឌិត
 • Appropriate salary according to the labor market
 • Annual salary increase, good performance bonus, seniority bonus
 • Receive allowance for childbirth of employee or employee's wife
 • Receive other allowances on health, education, capacity building, uniforms, daily meals, overtime, etc.
 • Get accident and health insurance from private companies and NSSF
 • Work 5 days a week (Monday to Friday)
 • Receive annual leave and national holiday according to the Royal Government's sub-decree
 • Get a lot of training opportunities.
Only shortlisted candidates will be contacted for an interview.
Agricultural and Rural Development Bank, as equal opportunity employer, strictly complies with the Cambodia’s Labor Law and other regulations.
Contact Details

ARDB - Department of Human Resources and Training

089 575 373 | 070 61 92 93 ( Working hours )
jobs@ardb.com.kh
#9-13, St 7,Sangkat Chaktomuk, Phnom Penh

ARDB Mobile

Scan to install App
Online Visitor : 5 Active