បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ ទទួលបន្ទុកលើកិច្ចការទិន្នន័យ FATCA​ និងAML

Post Date : October 13, 2021
Closing Date : October 31, 2021
Number of applicants : 1 positions
Location : Phnom Penh

តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវចម្បងៗ៖

 • ត្រួតពិនិត្យអតិថិជនថ្មីជាប្រចាំថ្ងៃរបស់ធនាគារ ដើម្បីធានានូវបានគ្រប់គ្រាន់ថាអតិថិជននេះមិនមានការពាក់ពន្ធ័ AML
 • ជួយមន្រ្តីអនុវត្តតាមដើម្បីរៀបចំប្រចាំថ្ងៃ,ប្រចាំសប្តាហ៍ និងប្រចាំខែ ​AML, CFIU, FATCA
 • ការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តតាមសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរបស់អតិថិជនទាំងអស់ដែលទាក់ទង AML, CFIU, FATCA
 • ដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍ទៅ ​AML, CFIU, FATCA,..etc
 • កំណត់អត្តសញ្ញាណ និងរាយការណ៍អំពីប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យទៅមន្រ្តីអនុវត្តច្បាប់
 • អនុវត្តដោយយកចិត្តទុកដាក់លើប្រតិបត្តិការគួរឱ្យសង្ស័យ
 • រក្សាកំណត់ត្រា និងឯកសារនានារបស់ AML, CFIU, FATCA

គុណវុឌ្ឍិនិងសមត្ថភាព៖

 • បរិញ្ញាប័ត្រហិរញ្ញវត្ថុ និងច្បាប់
 • បទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិច ២ឆ្នាំលើកិច្ចការទិន្នន័យ FATCA​ និង AML
 • ជំនាញកុំព្យូទ័រផ្នែក Microsoft Words, Excell , Core Banking Systems ផ្សេងៗ
 • មានការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិ​ និង គោលការណ៏នែនាំរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា
 • យល់ដឺងពីផលិតផល និង​សេវាកម្មរបស់ធនាគារ
 • មានទំនាក់ទំនងល្អ រាក់ទាក់ ស្លូតបូត អត់ធ្មត និង ស្មោះត្រង់ មានគំនិតច្នៃប្រឌិត
 • Appropriate salary according to the labor market
 • Annual salary increase, good performance bonus, seniority bonus
 • Receive allowance for childbirth of employee or employee's wife
 • Receive other allowances on health, education, capacity building, uniforms, daily meals, overtime, etc.
 • Get accident and health insurance from private companies and NSSF
 • Work 5 days a week (Monday to Friday)
 • Receive annual leave and national holiday according to the Royal Government's sub-decree
 • Get a lot of training opportunities.
Only shortlisted candidates will be contacted for an interview.
Agricultural and Rural Development Bank, as equal opportunity employer, strictly complies with the Cambodia’s Labor Law and other regulations.
Contact Details

ARDB - Department of Human Resources and Training

089 575 373 | 070 61 92 93 ( Working hours )
jobs@ardb.com.kh
#9-13, St 7,Sangkat Chaktomuk, Phnom Penh

ARDB Mobile

Scan to install App
Online Visitor : 2 Active