បុគ្គលិកតាមដានត្រួតពិនិត្យឥណទាន

Post Date : November 22, 2021
Closing Date : December 20, 2021
Number of applicants : 2 positions
Location : Phnom Penh

តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវចម្បងៗ៖

 • ទទួលបន្ទុកពិនិត្យលើសំណុំឯកសាររបស់អតិថិជនផ្នែកឥណទាន
 • រៀបចំ និងអនុវត្តគោលការណ៍ នីតិវិធី និង​បែប​បទ​ពាក់​ព័ន្ធ​នឹងការតាមដាន។
 • រៀបចំផែនការប្រចាំឆ្នាំ ស្តីពីការចុះត្រួតពិនិត្យតាមដាន ដោយយោងតាមទិន្នន័យ ព័ត៌មាន និង​ឯកសារពីនាយកដ្ឋាន​​ឥណទាន
 • ចុះធ្វើការត្រួតពិនិត្យដល់ទីកន្លែងក្រោយពេលឥណទាន​ត្រូវបានយកទៅប្រើប្រាស់ លើសពី៤៥ថ្ងៃ និង/ឬ ក្នុងករណីដែលមានការចាំបាច់
 • ធ្វើរបាយការណ៍វាយតម្លៃការប្រើប្រាស់ឥណទានក្រោយពេលចុះត្រួតពិនិត្យដល់ទីកន្លែង។
 • បំពេញភារកិច្ចផ្សេងទៀតតាមការប្រគល់ជូន របស់​ថ្នាក់ដឹកនាំ។

គុណវុឌ្ឍិនិងសមត្ថភាព៖
បេក្ខជនទាំងពីរភេទ ត្រូវមានគុណវុឌ្ឍិ និងសមត្ថភាពដូចខាងក្រោម៖

 • បរិញ្ញាបត្រផ្នែក ហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារ ឬ សញ្ញាបត្រប្រហាក់ប្រហែលដែលពាក់ព័ន្ធ
 • មានភាពស្មោះត្រង់ និងអាចធ្វើការងារជាក្រុមបាន ។
 • មានកម្រិតយល់ដឹងល្អក្នុងវិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ។
 • Microsoft office​​ (Words, Excel, Power Point) Internet & Email
 • ភាសា​អង់គ្លេស​អាច​ប្រើការ​បាន​
 • វិភាគ និងតាមដានការប្រើប្រាស់ឥណទាន ហើយចេះសរសេររបាយការណ៍
 • រក្សានូវការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយមជ្ឍដ្ឋានខាងក្នុង និងខាងក្រៅ
 • មានគំនិតផ្ដួចផ្ដើម និងច្នៃប្រឌិត ចូលចិត្តការស្រាវជ្រាវ និងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា
 • អំណត់ រួសរាយរាក់ទាក់ ក្លាហាន និងស្វាហាប់។
 • Appropriate salary according to the labor market
 • Annual salary increase, good performance bonus, seniority bonus
 • Receive allowance for childbirth of employee or employee's wife
 • Receive other allowances on health, education, capacity building, uniforms, daily meals, overtime, etc.
 • Get accident and health insurance from private companies and NSSF
 • Work 5 days a week (Monday to Friday)
 • Receive annual leave and national holiday according to the Royal Government's sub-decree
 • Get a lot of training opportunities.
Only shortlisted candidates will be contacted for an interview.
Agricultural and Rural Development Bank, as equal opportunity employer, strictly complies with the Cambodia’s Labor Law and other regulations.
Contact Details

ARDB - Department of Human Resources and Training

089 575 373 | 070 61 92 93 ( Working hours )
jobs@ardb.com.kh
#9-13, St 7,Sangkat Chaktomuk, Phnom Penh

ARDB Mobile

Scan to install App
Online Visitor : 6 Active