បុគ្គលិកធនធានមនុស្ស

Post Date : November 12, 2021
Closing Date : November 30, 2021
Number of applicants : 1 positions
Location : Phnom Penh

តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវចម្បងៗ៖

កិច្ចការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស (Human Resource Management System)

  • បង្កើត IDរបស់បុគ្គលិក, បញ្ចូលទិន្នន័យបុគ្គលិក
  • ផ្តល់ជាជំនួយដល់ប្រធានផ្ទាល់ក្នុងការផ្តួចផ្តើមបង្កើតមុខងារថ្មី ,នីតិវិធី,របាយការណ៍ផ្សេងៗដែលជាតម្រូវការរបស់នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្សនិងបណ្តុះបណ្តាល។
  • ផ្តល់ជាជំនួយដល់ប្រធានផ្ទាល់ក្នុងការបង្កើត នីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារ Standard Operation Procedure (SOP) នៃ HRMS & Intranetទៅលើដំណើការនៃការបញ្ចូលទិន្ន័យបុគ្គលិក,ការទាញយកទិន្នន័យពីរបាយការណ៍, ការ Reset Lock/Log user, ការបង្កើត User ID ។​
  • ផ្តល់ជាជំនួយដល់ប្រធានក្នុងការបង្កើតជាគោលការណ៍កំណត់សិទ្ធិប្រើប្រាស់មុខងារក្នុង HRMS។
  • បង្កើតDigital platformផ្សេងៗ ដើម្បីដាក់ឱ្យបុគ្គលិកប្រើប្រាស់ជំនួស ទម្រង់ជាHard Copy ។
  • ស្នើសុំ Intranet User និងHRMS User ពីនាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិទ្យា និងបញ្ចូនទៅឱ្យបុគ្គលិកប្រើប្រាស់។
  • ផ្តល់ជាជំនួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបច្ចេកទេសផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធនឹង Intranet & HRMS
  • ធានាឱ្យបាននូវបច្ចុប្បន្នភាពទិន្នន័យបុគ្គលិក។
  • ធានាឱ្យបាននូវសុវត្ថិភាពនៃទិន្នន័័យបុគ្គលិកដែលបានកត់ត្រាចូលHRMS។

កិច្ចការបុគ្គលិក​ ( Personnel)

  • ផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារតម្រូរបស់បុគ្គលិក ដោយចងក្រងជាសំណុំឯកសារបុគ្គលិក (Staff Profile)។
  • រៀបចំកិច្ចសន្យាបុគ្គលិ​ក សេចក្តីសម្រេចបញ្ចូលពេញសិទ្ធិ, តែង​តាំ​ង, និងផ្ទេរបុគ្គលិក​។
  • ស្នើសុំពិព័ណ៌នាការងារ (Job Description)បុគ្គលិក ធានាឱ្យបានលើបច្ចុប្បន្នភាពនៃពិព័ណ៌នាការងារចំពោះបុគ្គលិកដែលផ្លាស់ប្តូរ​មុ​ខ​​តំណែង។
  • ផ្តល់ជាជំនួយដល់ប្រធានក្នុងការបង្កើតនូវសេចក្តីណែនាំដល់បុគ្គលិកពីឯកសារតម្រូវរបស់ARDBសម្រាប់បុគ្គលិកថ្មី ,បង្កើតនីតិវិធីអនុវត្តស្តង់ដារលើបញ្ចីកិច្ចការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់បុគ្គលិកចូលថ្មីនិងលាឈប់។
  • តាមដានជាប្រចាំលើចលនាបុគ្គលិកចេញ-ចូល និងអត្រាបុគ្គលិកលាឈប់ (Turn Over rate)ដើម្បីផ្តល់ជាព័ត៌មានដល់ប្រធាន។
  • តាមដានវត្តមាន និងវិន័យបុគ្គលិក និងរៀបចំជារបាយការណ៍ជូនប្រធាន។
  • បំពេញភារកិច្ចផ្សេងទៀតតាមការប្រគល់ជូនរបស់ប្រធានការិយាល័យ​និងប្រធាននាយកដ្ឋាន។

គុណវុឌ្ឍិនិងសមត្ថភាព៖

 • បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល និងធុរកិច្ច
 • មានបទពិសោធន៍ផ្នែកធនធានមនុស្ស/ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សយ៉ាងតិច ១ ឆ្នាំ
 • ភាសា​អង់គ្លេស​អាច​ប្រើការ​បាន
 • មានជំនាញការគ្រប់គ្រងឯកសារ និងយល់ដឹងការងាររដ្ឋបាល
 • ចេះប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft office,Word and Excel និងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ
 • មានចំណេះដឹងផ្នែកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស (HRMS)
 • មានចំណេះដឹងលើការបង្កើតទម្រង់​​ Digital ផ្សេងៗ
 • ស្មោះត្រង់ សហការការងារ ស្វាហាប់ក្នុងការងារ
 • Appropriate salary according to the labor market
 • Annual salary increase, good performance bonus, seniority bonus
 • Receive allowance for childbirth of employee or employee's wife
 • Receive other allowances on health, education, capacity building, uniforms, daily meals, overtime, etc.
 • Get accident and health insurance from private companies and NSSF
 • Work 5 days a week (Monday to Friday)
 • Receive annual leave and national holiday according to the Royal Government's sub-decree
 • Get a lot of training opportunities.
Only shortlisted candidates will be contacted for an interview.
Agricultural and Rural Development Bank, as equal opportunity employer, strictly complies with the Cambodia’s Labor Law and other regulations.
Contact Details

ARDB - Department of Human Resources and Training

089 575 373 | 070 61 92 93 ( Working hours )
jobs@ardb.com.kh
#9-13, St 7,Sangkat Chaktomuk, Phnom Penh

ARDB Mobile

Scan to install App
Online Visitor : 6 Active