បុគ្គលិកសវនកម្មផ្ទៃក្នុងជាន់ខ្ពស់ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា

Post Date : January 26, 2022
Closing Date : February 27, 2022
Number of applicants : 1 positions
Location : Phnom Penh

តួនាទី និងការទទួលខុសត្រូវចម្បងៗ៖

 • រៀបចំផែនការសវនកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា ដោយអនុវត្តតាមជំហាន រួមមាន៖ ស្វែងយល់និងវាយតម្លៃបរិស្ថាន បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន និងស្វែងយល់ពីប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
 • សរសេរកម្មវិធីសវនកម្មសម្រាប់សវនដ្ឋានដែលត្រូវចុះធ្វើសវនកម្ម។
 • វិភាគ និងវាយតម្លៃហានិភ័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញ, សុវត្ថិភាពព័ត៌មាន, ប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល, ការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី, និងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ, និងការកំណត់វិសាលភាពសវនកម្មបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន។
 • ពិនិត្យលើគោលការណ៍និងនីតិវិធីគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្យា ដើម្បីប្រាកដថាប្រព័ន្ធមានភាពគ្រប់គ្រាន់។
 • អនុវត្តកិច្ចសវនកម្មព័ត៌មានវិទ្យា ផ្អែកលើផែនការសវនកម្មផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា (រួមមាន៖ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញ, សុវត្ថិភាពព័ត៌មាន, ប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល, ការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី, និងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ)។
 • ពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងធ្វើតេស្តសាកល្បងលើប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងធនាគារ។
 • ផ្តល់ការប្រឹក្សានិងការណែនាំជាអនុសាសន៍ដល់សវនដ្ឋាន ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាការគ្រប់គ្រងហានិភ័យព័ត៌មានវិទ្យា។
 • ពិនិត្យលើឯកសារគាំទ្រ កំណត់ការស្វែងរករបកគំហើញ និងចេញអនុសាសន៍ដាក់ជូនប្រធាន។
 • ប្រជុំពិភាក្សាផ្ទៃក្នុងនាយកដ្ឋានមុនចេញ អនុស្សារណៈរបកគំហើញសវនកម្ម។
 • ធ្វើរបាយការណ៍សង្ខេបស្តីពីការចុះធ្វើសវនកម្ម ជូនប្រធានធនាគារ និងរបាយការណ៍ប្រចាំត្រីមាសជូនគណៈកម្មការសវនកម្ម។
 • ចូលរួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋានក្នុងការរៀបចំនិងអភិវឌ្ឍន៍ផែនការសវនកម្មរបស់ធនាគារ។
 • អនុវត្តរាល់ភារកិច្ចសវនកម្មផ្សេងៗទៀត ដែលប្រធាននាយកដ្ឋានប្រគល់ឱ្យ។

គុណវុឌ្ឍិនិងសមត្ថភាព៖

 • មានបរិញ្ញាប័ត្រព័ត៌មានវិទ្យា​ឬសញ្ញាបត្រដែលមានតម្លៃស្មើ
 • ធ្លាប់ធ្វើការងារសវនកម្មផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាក្នុងគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ យ៉ាងតិច២ឆ្នាំ ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញ, សុវត្ថិភាពព័ត៌មាន, ប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល, ការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី, និងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ
 • យល់ដឹងពីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបណ្តាញ, សុវត្ថិភាពព័ត៌មាន, ប្រព័ន្ធធនាគារស្នូល, ការអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី, និងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ
 • យល់ដឹងអំពីគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុ
 • មានជំនាញវិភាគនិងវាយតម្លៃលើហានិភ័យព័ត៌មានវិទ្យា
 • មានជំនាញក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា និងផ្តល់យោបល់ផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន
 • ចូលចិត្តស្រាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ
 • មានភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងប្រមូលព័ត៌មាន
 • ប៉ិនប្រសប់ក្នុងការធ្វើរបាយការណ៍ និងទំនាក់ទំនងការងារ
 • ភាសា​អង់គ្លេស​អាចប្រើការបានទាំងសរសេរនិងអាន
 • សុចរិតភាព
 • មានការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ រក្សាការសម្ងាត់វីជ្ជាជីវៈ
 • ម៉ត់ចត់ និង ម៉ឺងម៉ាត់ និងមានសមត្ថភាពជំនាញ
 • Appropriate salary according to the labor market
 • Annual salary increase, good performance bonus, seniority bonus
 • Receive allowance for childbirth of employee or employee's wife
 • Receive other allowances on health, education, capacity building, uniforms, daily meals, overtime, etc.
 • Get accident and health insurance from private companies and NSSF
 • Work 5 days a week (Monday to Friday)
 • Receive annual leave and national holiday according to the Royal Government's sub-decree
 • Get a lot of training opportunities.
Only shortlisted candidates will be contacted for an interview.
Agricultural and Rural Development Bank, as equal opportunity employer, strictly complies with the Cambodia’s Labor Law and other regulations.
Contact Details

ARDB - Department of Human Resources and Training

089 575 373 | 070 61 92 93 ( Working hours )
jobs@ardb.com.kh
#9-13, St 7,Sangkat Chaktomuk, Phnom Penh

ARDB Mobile

Scan to install App
Online Visitor : 2 Active