ទំព័រដើម វិឌីអូ ARDB កម្មវិធី វឌ្ឍនភាពកសិករ EP.19
logo

កម្មវិធី វឌ្ឍនភាពកសិករ EP.19

វិឌីអូ ARDB
Vuth Dalin
26 សីហា 2022

ប្រធានបទ ស្វែងយល់ពីលក្ខខណ្ឌដែលទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រការអនុវត្តន៍កសិកម្មល្អ​

About the Author
ព័ត៌មានមុន
ព័ត៌មានបន្ទាប់
កម្មវិធី "វឌ្ឍនភាពកសិករ"
ចាក់ផ្សាយរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រ វេលាម៉ោង12.00-12.30 PM តាមរយៈផេកផ្លូវការរបស់ធនាគារ ARDB