ទំព័រដើម ការស្រាវជ្រាវ និងការបោះពុម្ពផ្សាយ ច្បាប់ និង បទបញ្ញត្តិនានា ច្បាប់អនុវត្ត

ច្បាប់អនុវត្ត

ច្បាប់ស្តីពី ការគ្រប់គ្រងការប្តូរប្រាក់(១៩៩៧)
ច្បាប់អនុវត្ត 18 មីនា 2022

Warning: A non-numeric value encountered in E:\xampp\htdocs\ardb\wp-content\themes\RDB\functions.php on line 700
0M
អង់គ្លេស(PDF,1.43 MB)
ច្បាប់ស្តីពី គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ(១៩៩៩)
ច្បាប់អនុវត្ត 18 មីនា 2022

Warning: A non-numeric value encountered in E:\xampp\htdocs\ardb\wp-content\themes\RDB\functions.php on line 700
0M
អង់គ្លេស(PDF,5.79 MB)
ច្បាប់ស្តីពី ឧបករណ៍អាចជួញដូរបាន និងប្រតិបត្តិការទូទាត់សងប្រាក់(២០០៥)
ច្បាប់អនុវត្ត 18 មីនា 2022

Warning: A non-numeric value encountered in E:\xampp\htdocs\ardb\wp-content\themes\RDB\functions.php on line 700
0M
អង់គ្លេស(PDF,23.63 MB)
ច្បាប់ស្តីពី សហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម(២០០៥)
ច្បាប់អនុវត្ត 18 មីនា 2022

Warning: A non-numeric value encountered in E:\xampp\htdocs\ardb\wp-content\themes\RDB\functions.php on line 700
0M
អង់គ្លេស(PDF,19.03 MB)
ច្បាប់ស្តីពី ការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេវរកម្ម(២០០៧)
ច្បាប់អនុវត្ត 18 មីនា 2022

Warning: A non-numeric value encountered in E:\xampp\htdocs\ardb\wp-content\themes\RDB\functions.php on line 700
0M
អង់គ្លេស(PDF,4.36 MB)
ច្បាប់ស្តីពី ភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ(២០០៩)
ច្បាប់អនុវត្ត 18 មីនា 2022

Warning: A non-numeric value encountered in E:\xampp\htdocs\ardb\wp-content\themes\RDB\functions.php on line 700
0M
អង់គ្លេស(PDF,2.69 MB)
កម្រងច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិអនុវត្តចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ(២០១៦)
ច្បាប់អនុវត្ត 18 មីនា 2022

Warning: A non-numeric value encountered in E:\xampp\htdocs\ardb\wp-content\themes\RDB\functions.php on line 700
0M
អង់គ្លេស(PDF,550.15 MB)
ច្បាប់ស្តីពី ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា(១៩៩៦)
ច្បាប់អនុវត្ត 18 មីនា 2022

Warning: A non-numeric value encountered in E:\xampp\htdocs\ardb\wp-content\themes\RDB\functions.php on line 700
0M
អង់គ្លេស(PDF,4.86 MB)
កម្រងច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិអនុវត្តចំពោះគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ២០១១
ច្បាប់អនុវត្ត 18 មីនា 2022

Warning: A non-numeric value encountered in E:\xampp\htdocs\ardb\wp-content\themes\RDB\functions.php on line 700
0M
អង់គ្លេស(PDF,4.49 MB)

ជ្រើសរើសប្រភេទ