ទំព័រដើម ឱកាសការងារ​ Senior Internal Auditor,IT Internal Auditor,..

Senior Internal Auditor,IT Internal Auditor,..

February 18, 2021 500 ទស្សនា

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (ARDB) ជាធនាគាររបស់រដ្ឋ ដែលផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន និងសេវាធនាគារដល់ខ្សែច្រវ៉ាក់តម្លៃផលិតកម្មកសិកម្ម ក្នុងគោលដៅដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កសិករ និងសង្គម។
ARDB កំពុងត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនរូបដូចខាងក្រោម៖

Senior Internal Auditor,IT Internal Auditor,..

I.Senior Internal Auditor (2 positions based in Phnom Penh)

Key duties and responsibilities

 • Develop audit plan for auditee;
 • Conduct audit according to audit cycle;
 • Review the supporting documents, raise audit findings, provide recommendations; and following up the implementation of audit recommendations;
 • Prepare the report to the CEO and quarterly-report to the committee of audit;

Qualifications and competencies

 • Bachelor Degree of Finance or Accounting or Bachelor Degree of Audit or equivalent relevant qualification
 • At least two years Auditing experiences in banking institutions
 • Be able to write and read English Language;
 • Understand about Microsoft office and other related;
 • Be good at preparing Reports, Communication, problem solving and consult on weaknesses;
 • Be able to perform audit cycle;
 • Have skill in financial analysis, research and data collection;

II.IT Internal Auditor (1 position based in Phnom Penh)

Key Duties and Responsibilities

 • Assist to develop and perform IT audit plan;
 • Provide the Auditee with consultation and guidance on IT risk management matters, particularly on core banking system, application and security;
 • Collect the supporting documents and join team to review, provide recommendations and follow up the implementation of audit recommendations;
 • Draft the report to the CEO and quarterly-report to the committee of audit;

Qualifications and competencies

 • Bachelor Degree of Finance or Accounting or Bachelor Degree of Audit or equivalent relevant qualification
 • At least one year IT Auditing experiences in banking institutions
 • Understand about IT network, application and security;
 • Understand about Accounting and Finance;
 • Be able to write and read English Language;
 • Understand about Microsoft office and other related;
 • Have skill in assess, analyze IT risk, research and data collection;
 • Be good at preparing Reports, Communication, problem solving and consult on IT;

III.Internal Auditor-Mobile Unit/Branch (1 position based in Phnom Penh)

Key Duties and Responsibilities

 • Assist to develop audit plan for auditee;
 • Conduct audit according to audit cycle;
 • Collect the supporting documents and join team to review, provide recommendations and follow up the implementation of audit recommendations
 • Draft the report to the CEO and quarterly-report to the committee of audit;

Qualifications and competencies

 • Bachelor Degree of Finance or Accounting or Bachelor Degree of Audit or equivalent relevant qualification
 • At least one year Auditing experiences in banking institutions
 • Be able to write and read English Language;
 • Understand about Microsoft office and other related;
 • Be good at preparing Reports, Communication, problem solving and consult on weaknesses;
 • Be able to perform audit cycle;
 • Have skill in financial analysis, research and data collection;

Salary and other benefits

 • Competitive Salary;
 • Salary Increments, Good Performance Bonus, Seniority
 • Maternity Allowance
 • Allowance on Health, Uniform, Study, Lunch, and Work Overtime
 • Health and Accident Insurance
 • Work for 5 days per week (Monday to Friday)
 • Training and skills development opportunities.
 • Others

Interested candidates may submit CV and cover letter to the below address and no later than
Deadline: 14- March 2021 

ARDB- Human Resource Department
Building # 9-13, St 7, Sangkat Chaktomuk, Phnom Penh, Cambodia
Email : jobs@ardb.com.kh
Tel: 089 575 373/ 070 61 92 93 (working hours)
Only shortlisted candidates will be contacted for an interview.

Agricultural and Rural Development Bank, as equal opportunity employer, strictly complies with the Cambodia’s Labor Law and other regulations.

 

ការិយាល័យទំនាក់ទំនង
023 220 810 | 023 220 811
(Fax) : 023 224 628
#៩-១៣, ផ្លូវលេខ ៧ សង្កាត់ ចតុមុខ ភ្នំពេញ
Enjoy install App on :

ARDB Bank Official facebook page

អ្នកទស្សនា Online : 2 Active