ទំព័រដើម ព័ត៌មានកសិកម្ម ផែនការអាជីវកម្មកសិកម្ម

ផែនការអាជីវកម្មកសិកម្ម

គម្រោងបង្កាត់ភ្ញាស់កូនត្រីឆ្ពិន
ផែនការអាជីវកម្មកសិកម្ម 20 កញ្ញា 2022
404
គម្រោងចិញ្ចឹមពពែ
ផែនការអាជីវកម្មកសិកម្ម 20 កញ្ញា 2022
386
គម្រោងអាជីវកម្មដំណាំម្ទេសដៃនាង
ផែនការអាជីវកម្មកសិកម្ម 8 កញ្ញា 2022
519
គម្រោងដំណាំខាត់ណាផ្កាក្នុងផ្ទះសំណាញ់
ផែនការអាជីវកម្មកសិកម្ម 30 សីហា 2022
829
គម្រោងអាជីវកម្មលើការដាំដំណាំល្ហុងបន្លែ
ផែនការអាជីវកម្មកសិកម្ម 8 កក្កដា 2022
15.75K
គម្រោងអាជីវកម្មដំណាំស្វាយកែវរមៀត
ផែនការអាជីវកម្មកសិកម្ម 7 មិថុនា 2022
15.71K
គម្រោងអាជីវកម្មចិញ្ចឹមត្រីឆ្ពិន
ផែនការអាជីវកម្មកសិកម្ម 31 ឧសភា 2022
21.14K
គម្រោងដាំបន្លែខ្ទឹមស្លឹក
ផែនការអាជីវកម្មកសិកម្ម 17 ឧសភា 2022
19.18K
គម្រោងដាំដំណាំសាលាដក្នុងផ្ទះសំណាញ់
ផែនការអាជីវកម្មកសិកម្ម 17 ឧសភា 2022
23.53K
គម្រោងចិញ្ចឹមត្រីឆ្តោរក្នុងស្រះ
ផែនការអាជីវកម្មកសិកម្ម 17 ឧសភា 2022
19.6K
គម្រោងអាជីវកម្មបង្កាត់ពូជកង្កែបក្នុងតង់
ផែនការអាជីវកម្មកសិកម្ម 1 មេសា 2022
20.19K
គម្រោងអាជីវកម្មលើការផលិតពូជកូនត្រីអណ្តែង
ផែនការអាជីវកម្មកសិកម្ម 1 មេសា 2022
22.11K
គម្រោងចិញ្ចឹមកង្កែបយកសាច់ក្នុងអាង
ផែនការអាជីវកម្មកសិកម្ម 26 មិនា 2022
23.74K
ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលើការដាំដំណាំត្រាវ
ផែនការអាជីវកម្មកសិកម្ម 26 មិនា 2022
26.09K
ការវិភាគសេដ្ឋកិច្ចដំណាំខ្ញី
ផែនការអាជីវកម្មកសិកម្ម 25 មិនា 2022
22.29K
គម្រោងចិញ្ចឹមទាយកស៊ុត
ផែនការអាជីវកម្មកសិកម្ម 25 មិនា 2022
20.59K

ជ្រើសរើសប្រភេទ