ទំព័រដើម ព័ត៌មាន រូបិយវត្ថុ

រូបិយវត្ថុ

ប្រភេទ​ក្រដាស​ប្រាក់​ ផ្ទៃ​ខាងមុខ​ ផ្ទៃ​ខាងខ្នង​
១០០.០០០​រៀល
ទំហំៈ​១៧០មម *៧៥មម​
បោះផ្សាយៈ ៣០ មេសា ២០១៣​
១០០.០០០​រៀល
ទំហំៈ​១៥៦មម *៦៧មម​
បោះផ្សាយៈ ២៥ ​មិនា ​១៩៩៥​
៥០.០០០​រៀល​​
ទំហំៈ​១៥៥មម *៧២មម​
បោះផ្សាយៈ០៦ ​ឧសភា ​២០១៤​
៥០.០០០​រៀល​​
ទំហំៈ​១៥០មម *៧០មម​
បោះផ្សាយៈ០៦ ​មេសា ​២០០១​
៥០.០០០​រៀល​​​
ទំហំៈ​១៤៧មម *៦៧មម​
បោះផ្សាយៈ២៥ ​មិនា ​១៩៩៥
២០.០០០​រៀល​​​
ទំហំៈ​១៥៥មម *៧២មម​
បោះផ្សាយៈ១៦ ​ឧសភា ​២០១៨
២០.០០០​រៀល​​​
ទំហំៈ​១៥០មម *៧០មម​
បោះផ្សាយៈ១២ ​ឧសភា​២០០៨
២០.០០០​រៀល​​​
ទំហំៈ​១៤៧មម *៦៧មម​
បោះផ្សាយៈ២៥ ​មិនា ​១៩៩៥​
១០.០០០​រៀល​​​
ទំហំៈ​១៥៥មម *៧២មម​
បោះផ្សាយៈ០៧ ​ឧសភា ​២០១៥
១០.០០០​រៀល​​​
ទំហំៈ​១៤៦មម *៦៨មម​
បោះផ្សាយៈ០៦ ​មេសា ​២០០១
១០.០០០​រៀល​​
ទំហំៈ​១៣៨មម *៦៧មម​
បោះផ្សាយៈ០៦ ​មិនា ​១៩៩៥
៥.០០០​រៀល​​​
ទំហំៈ​១៤២មម *៦៨មម​
បោះផ្សាយៈ២៥ ​តុលា ​២០១៧​
៥.០០០​រៀល​​​
ទំហំៈ​១៤៦មម *៦៨មម​
បោះផ្សាយៈ០៦ ​មេសា ​២០០១​
៥.០០០​រៀល​​
ទំហំៈ​១៣៨មម *៦៧មម​
បោះផ្សាយៈ២៥ ​មិនា ​១៩៩៥​
២.០០០​រៀល​​​
ទំហំៈ​១៤៦មម *៦៨មម​
បោះផ្សាយៈ ០៨ វិច្ឆិកា ​២០១៣
២.០០០​រៀល​​​
ទំហំៈ​១៤៦មម *៦៨មម​
បោះផ្សាយៈ ​មករា ​២០០៨​
២.០០០​រៀល​​
ទំហំៈ​១២៨មម *៦៧មម​
បោះផ្សាយៈ២៥ ​មិនា ​១៩៩៥​
១.០០០​រៀល​​​
ទំហំៈ​១៤២មម *៦៨មម​
បោះផ្សាយៈ២៥ ​តុលា ​២០១៧​
១.០០០​រៀល​​​
ទំហំៈ​១៤៥មម *៦៨មម​
បោះផ្សាយៈ២៩ ​មករា ​២០១៣
១.០០០​រៀល​​​
ទំហំៈ​១៣៨មម *៦៤មម​
បោះផ្សាយៈ០៦ ​មករា ​២០០៦​
១.០០០​រៀល​​​​
ទំហំៈ​១៣៨មម *៦៤មម​
បោះផ្សាយៈ២៤ ​ធ្នូ​១៩៩៩​
១.០០០​រៀល​​
ទំហំៈ​១២៨មម *៦៧មម​
បោះផ្សាយៈ២៥ ​មិនា ​១៩៩៥​
៥០០​រៀល​​
ទំហំៈ​១៣៨មម *៦៤មម​
បោះផ្សាយៈ១៤ មករា ​២០១៥
៥០០​រៀល​​
ទំហំៈ​១៣៨មម *៦៤មម​
បោះផ្សាយៈ០៤ ​មេសា ​២០០៣​
៥០០​រៀល​​​
ទំហំៈ​១៣៣មម *៦២មម​
បោះផ្សាយៈ២៧ ​ធ្នូ​១៩៩៥​
២០០​រៀល​​
ទំហំៈ​១២៦មម *៦០មម​
បោះផ្សាយៈ២៧ ​ធ្នូ​១៩៩៥​
១០០​រៀល​​
ទំហំៈ​១៣៨មម *៦៤មម​
បោះផ្សាយៈ១៤ ​មករា ២០១៥
១០០​រៀល​​
ទំហំៈ​១៣០មម *៦០មម​
បោះផ្សាយៈ០៩ ​សីហា ​២០០១​
១០០​រៀល​​
ទំហំៈ​១២៣មម *៥៩មម​
បោះផ្សាយៈ២៧ ​ធ្នូ​១៩៩៥​
៥០​រៀល​​
ទំហំៈ​១៣០មម *៦០មម​
បោះផ្សាយៈ២៩ ​សីហា ​២០០២​

ប្រភពពី : http://www.nbc.org.kh/

ការិយាល័យទំនាក់ទំនង
023 220 810 | 023 220 811
(Fax) : 023 224 628
#៩-១៣, ផ្លូវលេខ ៧ សង្កាត់ ចតុមុខ ភ្នំពេញ
Enjoy install App on :

ARDB Bank Official facebook page

អ្នកទស្សនា Online : 2 Active