ទំព័រដើម ព័ត៌មាន ព័ត៌មានថ្មីៗ| Page 8

ព័ត៌មានថ្មីៗ

អតិថិជនដែលជាសហគមន៍កសិកម្ម អាចស្នើឥណទានអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ 0.80% ក្នុងមួយខែ ជាមួយធនាគារ ARDB

13 សីហា 2021

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត ឥណទានសហគមន៍កសិកម្ម សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ 017 425 232/ 012 706 636

អតិថិជនដែលជាសហគមន៍កសិកម្ម អាចស្នើឥណទានអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ 0.80% ក្នុងមួយខែ ជាមួយធនាគារ ARDB

14 កក្កដា 2021

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត ឥណទានសហគមន៍កសិកម្ម សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ 017 425 232/ 012 706 636

មានគណនីបញ្ញើ-សន្សំជាមួយធនាគារ ARDB ប្រាក់របស់លោកអ្នកមានសុវត្ថិភាព និងងាយស្រួលក្នុងការទូទាត់សាច់ប្រាក់

1 កក្កដា 2021

ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ​ នៃធនាគារ ARDB គឺ​ជា​កន្លែង​ដ៏​មាន​សុវត្ថិភាព និង​មាន​ប្រសិទ្ធផល​បំផុត​ដើម្បី​ចាប់​ផ្តើមសន្សំ​​ប្រាក់របស់លោកអ្នក។

ARDB Mobile App

19 ឧសភា 2021

សូមស្វាគមន៍ អតិថិជនរបស់ធនាគារ ARDB ទាំងអស់! សូមរីករាយជាមួយប្រព័ន្ឋឌីជីថលរបស់ធនាគារ ARDB តាមរយះ ARDB Mobile App. សម្រាប់អ្នកដែលចង់តម្លើងកម្មវិធីនេះសូមចូលទៅកាន់តំណរ link ខាងក្រោម​ ​​៖ Apple Store : សម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ iphone សូមចូលទៅកាន់តំណរ https://apps.apple.com/kh/app/ardb-customer/id1508426834 នេះ Google Play or Play Store​ : សម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រាស់ android Mobile សូមចូលទៅកាន់តំណរ https://play.google.com/store/apps/details?id=rdb.rdb_customer&hl=ln&gl=US នេះ