ការងារ សេវាកម្មធនាគារលើប្រព័ន្ធអ៊ិនធឹណិត

ឥណទានសម្រាប់ទ្រទ្រង់វិស័យកសិកម្មខ្នាតតូច

ទំព័រដើម ផលិតផល សេវាឥណទាន ឥណទានសម្រាប់ទ្រទ្រង់វិស័យកសិកម្មខ្នាតតូច

តើអតិថិជនណាខ្លះអាចខ្ចីបាន? រូបវន្តបុគ្គល ដែលធ្វើអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្ម
ទំហំឥណទាន និងរយៈពេល
 • ពី ៥០០ ដល់ ២០ ០០០ដុល្លារអាមេរិក
 • ឥណទានបានរយៈពេលរហូតដល់ ៥ឆ្នាំ
អត្រាការប្រាក់
 • ១២% ក្នុង១ឆ្នាំ
លក្ខខណ្ឌតម្រូវ​
 • ត្រូវមានចំណេះដឹង ឬបទពិសោធន៍ធ្វើអាជីវកម្ម
 • ត្រូវមានទ្រព្យដាក់ធានាឥណទាន​
 • ត្រូវមានលទ្ធភាពសង
ជម្រើសក្នុងការសងប្រាក់
 • ការប្រាក់ត្រូវបង់ប្រចាំខែ និង
 • ប្រាក់ដើមអាចបង់ប្រចាំខែ ឬប្រចាំត្រីមាស ឬប្រចាំឆមាស ឬប្រចាំឆ្នាំ ផ្អែកលើលំហូរសាច់ប្រាក់របស់អតិថិជន
ទ្រព្យដាក់ធានា
 • ប្លង់រឹង ឬប្លង់ទន់ដែលទទួលស្គាល់តាមច្បាប់,វិញ្ញាបនបត្រប្រាក់បញ្ញើជាដើម
អត្ថប្រយោជន៍
 • អាចទូទាត់សងប្រាក់ដើមមុនកាលកំណត់ដោយគ្មានការពិន័យ​​
 • ទទួលបានការសម្របសម្រួលបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសបន្ថែម និងការផ្សារភ្ជាប់ទីផ្សារ
តើដាក់ពាក្យសុំខ្ចីនៅកន្លែងណា?
 • នៅទីតាំង ARDB ដែលនៅជិតលោកអ្នក ឬអាចទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ(០៧៧ ៧២២ ២៩០ /០១២ ៧០៦ ៦៣៦ /០២៣​ ២២០ ៨១០/៨១១)
ឯកសារតម្រូវ
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ និងសៀវភៅគ្រួសារ (ថតចម្លង)
 • ឯកសារប្លង់ដីសម្រាប់ដាក់ធានាឥណទាន
 • ព័ត៌មានចំណូល-ចំណាយ និងផែនការអាជីវកម្ម

របៀបដាក់ពាក្យស្នើសុំ
សូមទំនាក់ទំនងមកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម ដែលនៅជិតលោកអ្នក ឬអាចទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ (០២៣​ ២២០ ៨១០/៨១១)។

ការិយាល័យទំនាក់ទំនង
023 220 810 | 023 220 811
(Fax) : 023 224 628
#៩-១៣, ផ្លូវលេខ ៧ សង្កាត់ ចតុមុខ ភ្នំពេញ
Enjoy install App on :

ARDB Bank Official facebook page

Get in touch. Stay in touch

Start Using ARDB Mobile App

easy to use and safe for Client.

អ្នកទស្សនា Online : 3 Active