ការងារ សេវាកម្មធនាគារលើប្រព័ន្ធអ៊ិនធឹណិត

លោក ប៉ិច សានី

លោក ប៉ិច សានី

អគ្គនាយករងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម

លោក ប៉ិច សានី គឺជាអគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកនាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ និងកិច្ចការរតនាគារ និងនាយកដ្ឋានគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ នៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម។
លោក ប៉ិច សានី មានបទពិសោធន៍ការងារក្នុងវិស័យធនាគារជាង២០ឆ្នាំមកហើយ។ មុននឹងចូលបម្រើការងារនៅធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម ក្នុងឆ្នាំ២០០១ លោកបានបម្រើការងារនិងមានបទពិសោធន៍ការងារជាច្រើននៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងនៅធនាគារពាណិជ្ជ។ លោក ប៉ិច សានីត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយករងនៃ ARDB នៅខែតុលា ឆ្នាំ២០០៨។

លោកបានទទួលបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រង ក្នុងឆ្នាំ២០០៤ និង​ បរិញ្ញាបត្រផ្នែកធនាគារពីសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសធនាគារ ប្រទេសវៀតណាម ក្នុងឆ្នាំ១៩៩១។

ការិយាល័យទំនាក់ទំនង
023 220 810 | 023 220 811
(Fax) : 023 224 628
#៩-១៣, ផ្លូវលេខ ៧ សង្កាត់ ចតុមុខ ភ្នំពេញ
Enjoy install App on :

ARDB Bank Official facebook page

Get in touch. Stay in touch

Start Using ARDB Mobile App

easy to use and safe for Client.

អ្នកទស្សនា Online : 4 Active