កិច្ច​សម្ភាសន៍​ឯកឧត្តម​ កៅ ថាច ក្នុងកម្មវិធី ពីកម្ពុជា របស់ BTV News ស្តីពីការ អនុវត្តកម្មវិធីពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

Video
September 22, 2016
706 Views 0 Shares
Home Video កិច្ច​សម្ភាសន៍​ឯកឧត្តម​ កៅ ថាច ក្នុងកម្មវិធី ពីកម្ពុជា របស់ BTV News ស្តីពីការ អនុវត្តកម្មវិធីពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
កិច្ច​សម្ភាសន៍​ឯកឧត្តម​ កៅ ថាច ក្នុងកម្មវិធី ពីកម្ពុជា របស់ BTV News ស្តីពីការ អនុវត្តកម្មវិធីពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល

ភ្នំពេញ ៖ កិច្ចសម្ភាសន៍ឯកឧត្តម កៅ ថាច ក្នុងកម្មវិធី ពីកម្ពុជា របស់ BTV News ស្តីពីការ អនុវត្តកម្មវិធីពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល នៅថ្ងៃទី ២១.០៩.២០១៦

Enjoy install App on :

ARDB Bank Official facebook page

Call Center
023 220 810 | 023 220 811 (Fax) : 023 224 628 admin@ardb.com.kh #9-13, St 7,Sangkat Chaktomuk, Phnom Penh
Visitor Online : 1 Active

© Copyright 2020 Agricultural and Rural Development Bank (ARDB), All Rights Reserved