ឯកឧត្តម កៅ ថាច បានចូលរួមធ្វើជាវាលគ្មិននៅទីក្រុងម៉ានីល ប្រទេសហ្វីលីពីន

Latest News
December 11, 2015
525 Views 0 Shares
Home Latest News ឯកឧត្តម កៅ ថាច បានចូលរួមធ្វើជាវាលគ្មិននៅទីក្រុងម៉ានីល ប្រទេសហ្វីលីពីន
ឯកឧត្តម កៅ ថាច បានចូលរួមធ្វើជាវាលគ្មិននៅទីក្រុងម៉ានីល ប្រទេសហ្វីលីពីន

ថ្ងៃទី០៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៥៖ ឯកឧត្តម កៅ ថាច អគ្គនាយក នៃធនាគារ អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានចូលរួមធ្វើជាវាលគ្មិន និងចូលរួមពិភាក្សាដើម្បីផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមក លើប្រធានបទ ‘ការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន និងការអភិវឌ្ឍន៍ធនាគារ” នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចប្រជុំវេទិការនាយកប្រតិបត្តិអន្តរជាតិលើកទី៦ របស់សមាគមស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅទីក្រុងម៉ានីល ប្រទេសហ្វីលីពីន។

Enjoy install App on :

ARDB Bank Official facebook page

Call Center
023 220 810 | 023 220 811 (Fax) : 023 224 628 admin@ardb.com.kh #9-13, St 7,Sangkat Chaktomuk, Phnom Penh
Visitor Online : 3 Active

© Copyright 2020 Agricultural and Rural Development Bank (ARDB), All Rights Reserved