ឯកឩត្តម កៅ ថាច បានជួបប្រជំុជាមួយតំណាងក្រុមបេសកកម្មនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ

Latest News
April 1, 2016
529 Views 0 Shares
Home Latest News ឯកឩត្តម កៅ ថាច បានជួបប្រជំុជាមួយតំណាងក្រុមបេសកកម្មនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ
ឯកឩត្តម កៅ ថាច បានជួបប្រជំុជាមួយតំណាងក្រុមបេសកកម្មនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ

12923323_1050168991693434_365632599524769161_n

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ: ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង១៤:០០នាទី ឯកឩត្តម កៅ ថាច អគ្គនាយក ធ.អ.ជ. និងសហការី បានជួបប្រជំុជាមួយតំណាងក្រុមបេសកកម្មនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុតំណាងដោយលោក Hiroyuko Akoi ជំនាញការជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។ គោលបំណងនៃជំនួបពិភាក្សាគឺ: ១. ពិភាក្សា និងឯកភាពជាមួយស្ថាប័នប្រតិបត្តិ និងស្ថាប័នអនុវត្ត អំពីការបរិច្ឆេទដំណេីរការនៃកម្មវិធីឥណទានថ្មី និងកំណត់សកម្មភាពគោលនយោបាយពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
២.ពិភាក្សាពីវឌ្ឍនភាពនៃការធ្វេីបច្ចុប្បន្នកម្មឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិស័យហិរញ្ញវត្ថ។

Enjoy install App on :

ARDB Bank Official facebook page

Call Center
023 220 810 | 023 220 811 (Fax) : 023 224 628 admin@ardb.com.kh #9-13, St 7,Sangkat Chaktomuk, Phnom Penh
Visitor Online : 5 Active

© Copyright 2020 Agricultural and Rural Development Bank (ARDB), All Rights Reserved