ទំព័រដើម ព័ត៌មានថ្មីៗ ឯកឩត្តម កៅ ថាច បានជួបប្រជំុជាមួយតំណាងក្រុមបេសកកម្មនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ
logo

ឯកឩត្តម កៅ ថាច បានជួបប្រជំុជាមួយតំណាងក្រុមបេសកកម្មនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុ

ព័ត៌មានថ្មីៗ 1 មេសា 2016 16.16K views

12923323_1050168991693434_365632599524769161_n

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ: ថ្ងៃទី៣១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦ វេលាម៉ោង១៤:០០នាទី ឯកឩត្តម កៅ ថាច អគ្គនាយក ធ.អ.ជ. និងសហការី បានជួបប្រជំុជាមួយតំណាងក្រុមបេសកកម្មនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាសីុតំណាងដោយលោក Hiroyuko Akoiជំនាញការជាន់ខ្ពស់ផ្នែកវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ។ គោលបំណងនៃជំនួបពិភាក្សាគឺ: ១. ពិភាក្សា និងឯកភាពជាមួយស្ថាប័នប្រតិបត្តិ និងស្ថាប័នអនុវត្ត អំពីការបរិច្ឆេទដំណេីរការនៃកម្មវិធីឥណទានថ្មី និងកំណត់សកម្មភាពគោលនយោបាយពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
២.ពិភាក្សាពីវឌ្ឍនភាពនៃការធ្វេីបច្ចុប្បន្នកម្មឯកសារយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិស័យហិរញ្ញវត្ថ។

About the Author
ព័ត៌មានមុន
ព័ត៌មានបន្ទាប់

ជ្រើសរើសប្រភេទ