កិច្ចសម្ភាសន៍ ឯកឧត្តម កៅ ថាច ជាមួយទូរទស្សន៍ CNC ស្តីអំពីប្រតិបត្តិការរបស់ ធអជ

Latest News
February 8, 2017
612 Views 0 Shares
Home Latest News កិច្ចសម្ភាសន៍ ឯកឧត្តម កៅ ថាច ជាមួយទូរទស្សន៍ CNC ស្តីអំពីប្រតិបត្តិការរបស់ ធអជ
កិច្ចសម្ភាសន៍ ឯកឧត្តម កៅ ថាច ជាមួយទូរទស្សន៍ CNC ស្តីអំពីប្រតិបត្តិការរបស់ ធអជ

នៅថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី ៦ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្តម កៅ ថាច អគ្គនាយកនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានផ្តល់កិច្ចសម្ភាសន៍ ជាមួយទូរទស្សន៍ CNC ស្តីអំពីប្រតិបត្តិការរបស់ ធអជ និងអំពីវឌ្ឍនៈភាពនៃដំណើរការសាងសង់ឃ្លាំង ស្តុកស្រូវចំនួន២០០ ០០០ តោន និងឡសំងួតស្រូវមានសមត្ថភាពសំងួតបាន ៣០០០តោន ក្នុងមួយថ្ងៃ  ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង ដូចខាងក្រោម៖

Enjoy install App on :

ARDB Bank Official facebook page

Call Center
023 220 810 | 023 220 811 (Fax) : 023 224 628 admin@ardb.com.kh #9-13, St 7,Sangkat Chaktomuk, Phnom Penh
Visitor Online : 2 Active

© Copyright 2020 Agricultural and Rural Development Bank (ARDB), All Rights Reserved