កិច្ច​ប្រជុំ​បូកសរុប​លទ្ធការងារ​ឆ្នាំ២០១៦ របស់ ធ.អ.ជ

Latest News
February 13, 2017
610 Views 0 Shares
Home Latest News កិច្ច​ប្រជុំ​បូកសរុប​លទ្ធការងារ​ឆ្នាំ២០១៦ របស់ ធ.អ.ជ
កិច្ច​ប្រជុំ​បូកសរុប​លទ្ធការងារ​ឆ្នាំ២០១៦ របស់ ធ.អ.ជ

ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ៖ ថ្ងៃ​ទី១១ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ​កិច្ច​ប្រជុំ​បូកសរុប​លទ្ធការងារ​ឆ្នាំ២០១៦ និង​លើក​ទិសដៅ​លទ្ធផលការងារ​សម្រាប់​ឆ្នាំ២០១៧ ក្រោម​អធិបតី​ភាព​ ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា ប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាល ឯកឧត្តម កៅ ថាច អគ្គនាយក និងឯកឧត្តម​ជា​សមាជិក​ក្រុមប្រក្សា​ភិបាល ព្រមទាំង​លោក​អគ្គនាយក​រង ប្រធាន​នាយកដ្ឋាន​ទាំង​អស់ នៃ​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ។

Enjoy install App on :

ARDB Bank Official facebook page

Call Center
023 220 810 | 023 220 811 (Fax) : 023 224 628 admin@ardb.com.kh #9-13, St 7,Sangkat Chaktomuk, Phnom Penh
Visitor Online : 5 Active

© Copyright 2020 Agricultural and Rural Development Bank (ARDB), All Rights Reserved