សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ ធ.អ.ជ

Latest News
July 26, 2017
547 Views 0 Shares
Home Latest News សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ ធ.អ.ជ
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ ធ.អ.ជ

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន៖ មួយរយៈចុង​ក្រោយ​នេះ​បន្ទាប់​ពី​វត្តមាន​របស់​ឯកឧត្តម កៅ ថាច អគ្គនាយក​នៃ​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍​ជនបទ បានចុះនៅ​តាម​បណ្តាខេត្តមួយ​ចំនួន​ដើម្បី​ប្រជុំ​ពិភាក្សា​ជាមួយ​អាជ្ញា​ធរ​ពាក់​ព័ន្ធ ម្ចាស់រោងម៉ាស៊ីន​ស្រូវធំៗដែល​មាន​សក្តានុពល​ សមាជិកសហគមន៍ ម្ចាស់ស្តង់ទិញពោតជាដើម ដើម្បី​ធ្វើ​ការផ្សព្វផ្សាយ​អំពីឥណទាន​ពិសេស​របស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បី​ជួយ​ជំរុញដល់​ការទិញ​ស្រូវ ឬពោតប្រកបដោយ​តម្លាភាព​នោះ ធ.អ.ជ.
បាន​ទទួល​នូវ​ព័ត៌មាន​ថា ធ.អ.ជ.​កំពុង​អនុវត្តឥណទាន​ពិសេសនេះ​ដោយ​មាន​ការរើសអើង។ ធ.អ.ជ.​សូម​បដិសេធចំពោះព័ត៌មាន​អគតិទាំងនោះ​ ហើយ​ធអជ សូម​ស្វាគមន៍គ្រប់​អតិថិជន​ទាំងអស់​ដោយមិនមាន​ការរើសអើង។ សូមអានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

Enjoy install App on :

ARDB Bank Official facebook page

Call Center
023 220 810 | 023 220 811 (Fax) : 023 224 628 admin@ardb.com.kh #9-13, St 7,Sangkat Chaktomuk, Phnom Penh
Visitor Online : 5 Active

© Copyright 2020 Agricultural and Rural Development Bank (ARDB), All Rights Reserved