អនុក្រឹត្យស្តី​ពីការ​តែងតាំង​សមាសភាព​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាណត្តិទី៧ នៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

Latest News
August 8, 2017
588 Views 0 Shares
Home Latest News អនុក្រឹត្យស្តី​ពីការ​តែងតាំង​សមាសភាព​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាណត្តិទី៧ នៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
អនុក្រឹត្យស្តី​ពីការ​តែងតាំង​សមាសភាព​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាណត្តិទី៧ នៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

អនុក្រឹត្យស្តី​ពីការ​តែងតាំង​សមាសភាព​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអាណត្តិទី៧ នៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និង​ចំណាប់អារម្មណ៍របស់ ឯកឧត្តម កៅ ថាច ក្នុង​ពិធីប្រកាសសុពលភាព​ក្រុម​ប្រឹក្សាភិបាល​អាណត្តិទៅ៧ ថ្ងៃ​ទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។

Enjoy install App on :

ARDB Bank Official facebook page

Call Center
023 220 810 | 023 220 811 (Fax) : 023 224 628 admin@ardb.com.kh #9-13, St 7,Sangkat Chaktomuk, Phnom Penh
Visitor Online : 2 Active

© Copyright 2020 Agricultural and Rural Development Bank (ARDB), All Rights Reserved