សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

Latest News
October 4, 2016
559 Views 0 Shares
Home Latest News សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ៖ បន្ទាប់ពីការចុះពិនិត្យដោយផ្ទាល់ដល់ទីកន្លែង របស់ក្រុមការងារធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានសង្កេតឃើញស្ថានភាពស្រូវ និងការកត់សម្គាល់ជាទូទៅដូចខាងក្រោម៖

fn-2016-10-03-16-45-26-0

Enjoy install App on :

ARDB Bank Official facebook page

Call Center
023 220 810 | 023 220 811 (Fax) : 023 224 628 admin@ardb.com.kh #9-13, St 7,Sangkat Chaktomuk, Phnom Penh
Visitor Online : 9 Active

© Copyright 2020 Agricultural and Rural Development Bank (ARDB), All Rights Reserved