ទំព័រដើម ព័ត៌មានថ្មីៗ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
logo

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ព័ត៌មានថ្មីៗ 4 តុលា 2016 24.44K views

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ៖ បន្ទាប់ពីការចុះពិនិត្យដោយផ្ទាល់ដល់ទីកន្លែង របស់ក្រុមការងារធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានសង្កេតឃើញស្ថានភាពស្រូវ និងការកត់សម្គាល់ជាទូទៅដូចខាងក្រោម៖

fn-2016-10-03-16-45-26-0

RELATED TagS
About the Author
ព័ត៌មានមុន
ព័ត៌មានបន្ទាប់

ជ្រើសរើសប្រភេទ