កិច្ចពិភាក្សារបស់ ឯ.ឩ កៅ ថាច និង លោកឩកញ៉ា គឹម សាវុធ ជាមួយ PNN ស្តីពីការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពឥណទានក្នុងវិស័យស្រូវអង្ករ

Latest News
October 17, 2016
550 Views 0 Shares
Home Latest News កិច្ចពិភាក្សារបស់ ឯ.ឩ កៅ ថាច និង លោកឩកញ៉ា គឹម សាវុធ ជាមួយ PNN ស្តីពីការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពឥណទានក្នុងវិស័យស្រូវអង្ករ
កិច្ចពិភាក្សារបស់ ឯ.ឩ កៅ ថាច និង លោកឩកញ៉ា គឹម សាវុធ ជាមួយ PNN ស្តីពីការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពឥណទានក្នុងវិស័យស្រូវអង្ករ

នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៦ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលាម៉ោង ៨ ដល់ ម៉ោង ៩ ព្រឹក ឯ.ឩ កៅ ថាច និង លោកឩកញ៉ា គឹម សាវុធ បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សា ជាមួយ ទូរទស្សន៍ PNN ស្តីពីការ “ពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពឥណទានក្នុងវិស័យស្រូវអង្ករ”  ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

Enjoy install App on :

ARDB Bank Official facebook page

Call Center
023 220 810 | 023 220 811 (Fax) : 023 224 628 admin@ardb.com.kh #9-13, St 7,Sangkat Chaktomuk, Phnom Penh
Visitor Online : 5 Active

© Copyright 2020 Agricultural and Rural Development Bank (ARDB), All Rights Reserved