សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

Latest News
January 6, 2017
579 Views 0 Shares
Home Latest News សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ មានកិតិ្តយសសូមជូនដំណឹងដល់សាធារណៈជន និងក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ជ្រាបថាបន្ទាប់ពី ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយស្តីពី សំណើចូលរួមដេញថ្លៃសម្រាប់គម្រោងក្នុងការអភិវធ្ឍ និងធ្វើប្រតិបត្តិការលើឃ្លាំងស្តុកស្រូវ រួចមក ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានទទួលសំណើចូលរួមដេញថ្លៃ និងដាក់សំណើគម្រោងពីក្រុមហ៊ុនចំនួន ៤ ដូចខាងក្រោម៖
photo_2017-01-05_15-27-18

Enjoy install App on :

ARDB Bank Official facebook page

Call Center
023 220 810 | 023 220 811 (Fax) : 023 224 628 admin@ardb.com.kh #9-13, St 7,Sangkat Chaktomuk, Phnom Penh
Visitor Online : 3 Active

© Copyright 2020 Agricultural and Rural Development Bank (ARDB), All Rights Reserved