សំណើរចូលរួមដេញថ្លៃ និងលើកសំណើរ

Latest News
December 14, 2016
541 Views 0 Shares
Home Latest News សំណើរចូលរួមដេញថ្លៃ និងលើកសំណើរ
សំណើរចូលរួមដេញថ្លៃ និងលើកសំណើរ

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ សូមប្រកាសជាសាធារណៈដល់ក្រុមហ៊ុនដែលមានបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធវិស័យស្រូវ-អង្ករ ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និងមានបទពិសោធន៍ សូមចូលរួមដេញថ្លៃសម្រាប់គម្រោងក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ និងធ្វើប្រតិបត្តិការលើឃ្លាំងស្តុកស្រូវបាន ២០០ ០០០តោន និងឡសំងួតស្រូវដែលអាចសំងួតបាន ៣០០០តោន ក្នុងមួយថ្ងៃ ហើយមានទីតាំងនៅតំបន់បាត់ដំបង។
request-foe-expression-of-interest-and-proposals-english

Enjoy install App on :

ARDB Bank Official facebook page

Call Center
023 220 810 | 023 220 811 (Fax) : 023 224 628 admin@ardb.com.kh #9-13, St 7,Sangkat Chaktomuk, Phnom Penh
Visitor Online : 1 Active

© Copyright 2020 Agricultural and Rural Development Bank (ARDB), All Rights Reserved