ទំព័រដើម ព័ត៌មានថ្មីៗ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ
logo

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ

ព័ត៌មានថ្មីៗ 6 មករា 2017 25.11K views

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ មានកិតិ្តយសសូមជូនដំណឹងដល់សាធារណៈជន និងក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ ជ្រាបថាបន្ទាប់ពី ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយស្តីពី សំណើចូលរួមដេញថ្លៃសម្រាប់គម្រោងក្នុងការអភិវធ្ឍ និងធ្វើប្រតិបត្តិការលើឃ្លាំងស្តុកស្រូវ រួចមក ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានទទួលសំណើចូលរួមដេញថ្លៃ និងដាក់សំណើគម្រោងពីក្រុមហ៊ុនចំនួន ៤ ដូចខាងក្រោម៖
photo_2017-01-05_15-27-18

RELATED TagS
About the Author
ព័ត៌មានមុន
ព័ត៌មានបន្ទាប់

ជ្រើសរើសប្រភេទ