ហិរញ្ញប្បទានពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល គាំទ្រវិស័យបន្លែផ្លែឈើ

Latest News
February 22, 2021
427 Views 0 Shares
Home Latest News ហិរញ្ញប្បទានពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល គាំទ្រវិស័យបន្លែផ្លែឈើ
ហិរញ្ញប្បទានពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល គាំទ្រវិស័យបន្លែផ្លែឈើ

អគ្គនាយក ARDB: កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី បើកផ្លូវដ៏ធំសម្រាប់វិស័យកសិកម្មកម្ពុជា តែត្រូវគោរពឲ្យបានស្តង់ដារអនាម័យ ។

Enjoy install App on :

ARDB Bank Official facebook page

Call Center
023 220 810 | 023 220 811 (Fax) : 023 224 628 admin@ardb.com.kh #9-13, St 7,Sangkat Chaktomuk, Phnom Penh
Visitor Online : 5 Active

© Copyright 2020 Agricultural and Rural Development Bank (ARDB), All Rights Reserved