ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានពិសេស របស់រាជរដ្ឋាភិបាល គាំទ្រវិស័យបន្លែផ្លែឈើ

Latest News
February 22, 2021
452 Views 0 Shares
Home Latest News ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានពិសេស របស់រាជរដ្ឋាភិបាល គាំទ្រវិស័យបន្លែផ្លែឈើ
ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានពិសេស របស់រាជរដ្ឋាភិបាល គាំទ្រវិស័យបន្លែផ្លែឈើ

កិច្ចសម្ភាសន៍៖ ឯកឧត្តម កៅ ថាច ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកធនាគារ ARDB ពន្យល់ពី៖ «ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានពិសេស របស់រាជរដ្ឋាភិបាល គាំទ្រវិស័យបន្លែផ្លែឈើ» ក្នុងកម្មវិធី «ភ្ញៀវពិសេសប្រចាំសប្តាហ៍»

Enjoy install App on :

ARDB Bank Official facebook page

Call Center
023 220 810 | 023 220 811 (Fax) : 023 224 628 admin@ardb.com.kh #9-13, St 7,Sangkat Chaktomuk, Phnom Penh
Visitor Online : 5 Active

© Copyright 2020 Agricultural and Rural Development Bank (ARDB), All Rights Reserved