ទំព័រដើម ព័ត៌មានថ្មីៗ ហិរញ្ញប្បទានពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល គាំទ្រវិស័យបន្លែផ្លែឈើ

ហិរញ្ញប្បទានពិសេសរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល គាំទ្រវិស័យបន្លែផ្លែឈើ

ព័ត៌មានថ្មីៗ កុម្ភៈ 22, 2021 13.08K views

អគ្គនាយក ARDB: កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរី បើកផ្លូវដ៏ធំសម្រាប់វិស័យកសិកម្មកម្ពុជា តែត្រូវគោរពឲ្យបានស្តង់ដារអនាម័យ ។

About the Author
ព័ត៌មានមុន
ព័ត៌មានបន្ទាប់

ARDB Mobile

Scan to install App
អ្នកទស្សនា Online : 3 Active