ទំព័រដើម ព័ត៌មានថ្មីៗ ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានពិសេស របស់រាជរដ្ឋាភិបាល គាំទ្រវិស័យបន្លែផ្លែឈើ
logo

ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានពិសេស របស់រាជរដ្ឋាភិបាល គាំទ្រវិស័យបន្លែផ្លែឈើ

ព័ត៌មានថ្មីៗ 22 កុម្ភៈ 2021 16.19K views

កិច្ចសម្ភាសន៍៖ ឯកឧត្តម កៅ ថាច ប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាល ទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកធនាគារ ARDB ពន្យល់ពី៖ «ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទានពិសេស របស់រាជរដ្ឋាភិបាល គាំទ្រវិស័យបន្លែផ្លែឈើ» ក្នុងកម្មវិធី «ភ្ញៀវពិសេសប្រចាំសប្តាហ៍»

About the Author
ព័ត៌មានមុន
ព័ត៌មានបន្ទាប់

ជ្រើសរើសប្រភេទ