បង្កើតគណនីបញ្ញើចរន្ត

Latest News
September 1, 2021
173 Views 0 Shares
Home Latest News បង្កើតគណនីបញ្ញើចរន្ត
បង្កើតគណនីបញ្ញើចរន្ត

លោកអ្នកអាចទូទាត់សាច់ប្រាក់ដោយប្រើប្រាស់មូលប្បទានប័ត្រ មានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ និងចំណេញពេលវេលា។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត​​ទាក់ទងនឹង ប្រាក់បញ្ញើចរន្ត សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ៖ 097 232 2345/ 023 220 810

Enjoy install App on :

ARDB Bank Official facebook page

Call Center
023 220 810 | 023 220 811 (Fax) : 023 224 628 admin@ardb.com.kh #9-13, St 7,Sangkat Chaktomuk, Phnom Penh
Visitor Online : 3 Active

© Copyright 2020 Agricultural and Rural Development Bank (ARDB), All Rights Reserved