កាន់តែងាយស្រួល និងរហ័សជាមួយ ARDB Mobile App

Latest News
September 10, 2021
131 Views 0 Shares
Home Latest News កាន់តែងាយស្រួល និងរហ័សជាមួយ ARDB Mobile App
កាន់តែងាយស្រួល និងរហ័សជាមួយ ARDB Mobile App
លោកអ្នកអាចទូទាត់វិក្កយបត្រ និងបញ្ចូលកាតទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រព័ន្ធ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ 097 232 2345/ 023 220 810/811
Enjoy install App on :

ARDB Bank Official facebook page

Call Center
023 220 810 | 023 220 811 (Fax) : 023 224 628 admin@ardb.com.kh #9-13, St 7,Sangkat Chaktomuk, Phnom Penh
Visitor Online : 6 Active

© Copyright 2020 Agricultural and Rural Development Bank (ARDB), All Rights Reserved