ទំព័រដើម ព័ត៌មានថ្មីៗ កិច្ចពិភាក្សារបស់ ឯ.ឩ កៅ ថាច និង លោកឩកញ៉ា គឹម សាវុធ ជាមួយ PNN ស្តីពីការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពឥណទានក្នុងវិស័យស្រូវអង្ករ
logo

កិច្ចពិភាក្សារបស់ ឯ.ឩ កៅ ថាច និង លោកឩកញ៉ា គឹម សាវុធ ជាមួយ PNN ស្តីពីការពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពឥណទានក្នុងវិស័យស្រូវអង្ករ

ព័ត៌មានថ្មីៗ 17 តុលា 2016 21.2K views

នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៦ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦ វេលាម៉ោង ៨ ដល់ ម៉ោង ៩ ព្រឹក ឯ.ឩ កៅ ថាច និង លោកឩកញ៉ា គឹម សាវុធ បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សា ជាមួយ ទូរទស្សន៍ PNN ស្តីពីការ “ពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពឥណទានក្នុងវិស័យស្រូវអង្ករ”  ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

About the Author
ព័ត៌មានមុន
ព័ត៌មានបន្ទាប់

ជ្រើសរើសប្រភេទ