ទំព័រដើម ព័ត៌មានថ្មីៗ សំណើរចូលរួមដេញថ្លៃ និងលើកសំណើរ
logo

សំណើរចូលរួមដេញថ្លៃ និងលើកសំណើរ

ព័ត៌មានថ្មីៗ 14 ធ្នូ 2016 17.93K views

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ សូមប្រកាសជាសាធារណៈដល់ក្រុមហ៊ុនដែលមានបទពិសោធន៍ពាក់ព័ន្ធវិស័យស្រូវ-អង្ករ ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ និងមានបទពិសោធន៍ សូមចូលរួមដេញថ្លៃសម្រាប់គម្រោងក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍ និងធ្វើប្រតិបត្តិការលើឃ្លាំងស្តុកស្រូវបាន ២០០ ០០០តោន និងឡសំងួតស្រូវដែលអាចសំងួតបាន ៣០០០តោន ក្នុងមួយថ្ងៃ ហើយមានទីតាំងនៅតំបន់បាត់ដំបង។
request-foe-expression-of-interest-and-proposals-khmer

About the Author
ព័ត៌មានមុន
ព័ត៌មានបន្ទាប់