ទំព័រដើម ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនង


ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (ARDB) គឺជាធនាគាររដ្ឋដែលបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៨ ក្នុងគោលបំណងបំពេញនូវ​កង្វះខាតរវាង​តម្រូ​វ​កា​​រ និង​កា​រ​​​​​​ផ្គ​ត់ផ្គង់សេវាកម្ម​​​ហិរញ្ញវត្ថុ​នៅតំបន់ជនបទដើម្បីចូលរួមចំណែកកាត់​បន្ថយភាព​ក្រីក្រ​របស់​ប្រ​ជា​ជ​​​​​ន​​កម្ពុ​ជា​។
ARDB ស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាបាលបច្ចេកទេស​ និងហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងស្ថិ​ត​​នៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

ការិយាល័យទំនាក់ទំនង
023 220 810 | 023 220 811
(Fax) : 023 224 628
#៩-១៣, ផ្លូវលេខ ៧ សង្កាត់ ចតុមុខ ភ្នំពេញ
Enjoy install App on :

ARDB Bank Official facebook page

អ្នកទស្សនា Online : 3 Active