ទំព័រដើម អំពីយើង
អំពីយើង

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នំា១៩៩៨ ដោយអនុក្រឹត្យលេខ០១​ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៨ ដោយមានឈ្មោះថាធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទដែលជាធនាគារឯកទេសវិស័យកសិកម្ម។នៅឆ្នាំ ២០១៤ រាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញ ​អនុក្រឹត្យលេខ ១៩៩ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី ១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៤ ក្នុងការកែសម្រួលមុខងារភារកិច្ច និងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ធនាគារ ARDB ។បន្ទាប់មក ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ បានប្រែក្លាយពីធនាគារឯកទេស ទៅជាធនាគារពាណិជ្ជដោយបានប្តូរឈ្មោះថា​ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម តាមអនុក្រឹត្យលេខ១២៤ អនក្រ.បក ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩។

ធនាគារ ARDB ត្រូវបានកំណត់ជាសហគ្រាសសាធារណៈក្រោមទម្រង់ជាក្រុមហ៊ុនរដ្ឋ ដែលមានឧបនិស្ស័យជាគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងមានស្វ័យភាពបរិបូរណ៍ក្នុងការដឹកនាំនិងគ្រប់គ្រងសកម្មភាពរបស់ខ្លួន។

ធនាគារ ARDB ស្ថិតក្រោមអាណាព្យាបាលបច្ចេកទេសនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ និងស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។


តួនាទី និងភារកិច្ច
ចក្ខុវិស័យ

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៏ជនបទ និងកសិកម្ម គឺជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុឈានមុខ ដែលផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍន៏វិស័យកសិកម្ម និងជនបទ នៅប្រទេសកម្ពុជា។

បេសកកម្ម
  • ការអភិវឌ្ឍការផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងរឹងមាំនៅគ្រប់តួអង្គក្នុងខ្សែច្រវាក់តម្លៃកសិកម្ម និងវិស័យ​ជនបទ តាមរយៈបរិយាប័ន្នសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ
  • ការកំណត់, ការសម្របសម្រួល, និងការដោះស្រាយបញ្ហា​ទីផ្សារនៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម​ និងជនបទតាមរយៈភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្រ្ត
  • ការជំរុញពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចជនបទ តាមរយៈការផ្តល់សេវាហិរញ្ញវត្ថុដល់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅក្នុងវិស័យជនបទ និង
  • ការលើកកម្ពស់ការសន្សំប្រាក់នៅតាមទីជនបទ។