ការងារ សេវាកម្មធនាគារលើប្រព័ន្ធអ៊ិនធឹណិត

ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា

បច្ចុប្បន្ន ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា បច្ចុប្បន្នជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ សមាជិកនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាសេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម។

ឯកឧត្តមបានចាប់ផ្តើមបម្រើតួនាទីក្នុងជួររាជរដ្ឋាភិបាល ចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៨៥ ក្នុងក្រសួងឧស្សាហកម្ម រ៉ែ និងថាមពល។ ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៤ ឯកឧត្តមក៏បានបម្រើការងារក្នុងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមានតួនាទីជាអ្នកត្រួតពិនិត្យហិរញ្ញវត្ថុ។ ចាប់ពីឆ្នាំ២០០២ ដល់ឆ្នាំ២០០៥ ឯកឧត្តមត្រូវបានតែងតាំងជានាយករងផែនការគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចជាតិ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងត្រួតពិនិត្យ។ ចាប់ពីឆ្នាំ២០០៥ ដល់ឆ្នាំ២០០៦ ឯកឧត្តមបានទទួលតួនាទីជានាយកនៃនាយកដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ច និងគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ។ បន្ថែមពីនេះទៀត ឯកឧត្តមធ្លាប់បានបំពេញការងារជាទីប្រឹក្សានាយកប្រតិបត្តិធនាគារពិភពលោកក្នុងអំឡុងឆ្នាំ២០០៦ ដល់ឆ្នាំ២០០៨។ ឯកឧត្តមក៏ត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គលេខាធិការរងនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបន្ទាប់ពីឯកឧត្តមវិលត្រឡប់មកពីបំពេញការងារជាទីប្រឹក្សានាយកប្រតិបត្តិធនាគារពិភពលោក ហើយឯកឧត្តមត្រូវបានតែងតាំងជាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ក្នុងឆ្នាំ២០១៣។

ឯកឧត្តមក៏ជាអ្នកចូលរួមចំណែកក្នុងការតាក់តែងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ព្រមទាំងឯកឧត្តមក៏ធ្លាប់បានបំពេញការងារជាសាស្រ្តាចារ្យនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាភ្នំពេញនៃក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាផងដែរ។

ឯកឧត្តមទទួលបានបរិញ្ញាបត្រផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្តសង្គមពី Penzas Institute of Pedagogy នៅអតីតសហភាពសូវៀត នៅឆ្នាំ១៩៩២។ នៅឆ្នាំ២០០២ ឯកឧត្តមទទួលបានបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកកិច្ចការអន្តរជាតិគ្រប់គ្រងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពី Columbia University នៅទីក្រុងញ៉ូវយ៉ក សហរដ្ឋអាមេរិក។

Get in touch. Stay in touch

Start Using ARDB Mobile App

easy to use and safe for Client.

អ្នកទស្សនា Online : 5 Active