ការងារ សេវាកម្មធនាគារលើប្រព័ន្ធអ៊ិនធឹណិត

ស្នើសុំឥណទាន

ទំព័រដើម ស្នើសុំឥណទាន


 តើអតិថិជនអាចស្នើសុំឥណទានប្រភេទណាខ្លះ​ ?

សូមបំពេញពាក្យស្នើសុំខាងក្រោមនេះ យើងខ្ញុំនឹងទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នកតាមរយៈព័ត៌មានដែលលោកអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងខ្ញុំតាមការដាក់ពាក្យស្នើសុំឥណទានតាមអនឡាញ ។

ឈ្មោះអ្នកសុំខ្ចីបរិភោគ
ភេទ
អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណលេខ
ប្រភេទកម្ចី
ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន ឬ ស្ថាប័ន
ប្រភេទអាជីវកម្ម
បទពិសោធន៍អាជីវកម្ម (ខែ)
អាសយដ្ឋានបច្ចុប្បន្ន
លេខទូរស័ព្ទ
ចំនួនទឹកប្រាក់ស្នើសុំខ្ចីបរិភោគ (រៀល)
រយៈពេលកម្ចី (ខែ)
គោលបំណងនៃការប្រើឥណទាន
តម្លៃប៉ាន់ស្មាន (រៀល)
ប្រភេទវត្ថុធានាបំណុល
ទីកន្លែងវត្ថុធានាបំណុល
បញ្ជាក់៖ ភ្នាក់ងារឥណទានយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការទាក់ទងទៅលោក លោកស្រី ប្រសិនគោលបំណងស្នើសុំឥណទាននេះសមស្របតាមគោលដៅរបស់ ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម។
ការិយាល័យទំនាក់ទំនង
023 220 810 | 023 220 811
(Fax) : 023 224 628
#៩-១៣, ផ្លូវលេខ ៧ សង្កាត់ ចតុមុខ ភ្នំពេញ
Enjoy install App on :

ARDB Bank Official facebook page

Get in touch. Stay in touch

Start Using ARDB Mobile App

easy to use and safe for Client.

អ្នកទស្សនា Online : 2 Active