ទំព័រដើម ឱកាសការងារ​

ឱកាសការងារ​

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (ARDB) ជាធនាគាររបស់រដ្ឋ ដែលផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន និងសេវាធនាគារដល់ខ្សែច្រវ៉ាក់តម្លៃផលិតកម្មកសិកម្ម ក្នុងគោលដៅដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍កសិករ និងសង្គម។

ARDB កំពុងត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកជាច្រើនរូបដូចខាងក្រោម៖

ប្រធានប្រតិបត្តិការ
កាលបរិច្ឆេទ៖ 29/09/2022
ឈប់ទទួលពាក្យ៖ 20/10/2022
1 រូប
Battambang
បុគ្គលិកសវនកម្មផ្ទៃក្នុងជាន់ខ្ពស់
កាលបរិច្ឆេទ៖ 29/09/2022
ឈប់ទទួលពាក្យ៖ 20/10/2022
1 រូប
បុគ្គលិករដ្ឋបាលទូទៅ
កាលបរិច្ឆេទ៖ 01/09/2022
ឈប់ទទួលពាក្យ៖ 30/09/2022
N/A រូប
បុគ្គលិកគណនេយ្យ
កាលបរិច្ឆេទ៖ 01/09/2022
ឈប់ទទួលពាក្យ៖ 30/09/2022
N/A រូប
បេឡាករ
កាលបរិច្ឆេទ៖ 01/09/2022
ឈប់ទទួលពាក្យ៖ 30/09/2022
N/A រូប
ប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិការ
កាលបរិច្ឆេទ៖ 01/09/2022
ឈប់ទទួលពាក្យ៖ 30/09/2022
N/A រូប
បុគ្គលិកឥណទាន
កាលបរិច្ឆេទ៖ 01/09/2022
ឈប់ទទួលពាក្យ៖ 30/09/2022
N/A រូប
Battambang, Stung Treng, Kratie, Rattanakiri, Kampong Chhnang
បុគ្គលិកជាន់ខ្ពស់ឥណទាន
កាលបរិច្ឆេទ៖ 01/09/2022
ឈប់ទទួលពាក្យ៖ 30/09/2022
N/A រូប
បុគ្គលិកសវនកម្មផ្ទៃក្នុង
កាលបរិច្ឆេទ៖ 25/07/2022
ឈប់ទទួលពាក្យ៖ 31/08/2022
1 រូប
បុគ្គលិកសវនកម្មផ្ទៃក្នុងជាន់ខ្ពស់
កាលបរិច្ឆេទ៖ 25/07/2022
ឈប់ទទួលពាក្យ៖ 31/08/2022
1 រូប
ព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនង

ARDB -នាយកដ្ឋានធនធានមនុស្ស និងបណ្តុះបណ្តាល

089 575 373 | 070 61 92 93 ( ម៉ោងធ្វើការ )
jobs@ardb.com.kh
#៩-១៣, ផ្លូវលេខ ៧ សង្កាត់ ចតុមុខ ភ្នំពេញ