លោក ឃី កុសល

លោក ឃី កុសល បច្ចុប្បន្នជាអគ្គលេខាធិការរងក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ។ លោកបានចូលបម្រើការងារជាមន្ត្រីរាជការតាំងពីឆ្នាំ២០១២ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សា។ ក្នុងនោះ លោកបានចូលរួមបំពេញនិងបង្កើតស្នាដៃជូននាយកដ្ឋាននៃក្រសួងចំនួនពីរ រួមមាន៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧត្តុនិយម និងក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ។ លោកត្រូវបានតែងតាំងតួនាទីជាបន្តបន្ទាប់ ចាប់ពីតួនាទីជាមន្រ្តីរដ្ឋបាលនិងធនធានមនុស្ស ដល់អគ្គលេខាធិការរងក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ។

លោក ឃី កុសល បានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ ផ្នែករដ្ឋបាលពាណិជ្ជកម្មពីសកលវិទ្យាល័យ UWIC ពីទីក្រុងឡុងដ៏ ក្នុងឆ្នាំ២០១០ បន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅក្នុងប្រទេសជំនាញសំណង់ស៊ីវិល និងរដ្ឋបាលពាណិជ្ជកម្ម។

អ្នកទស្សនា Online : 3 Active