ការងារ សេវាកម្មធនាគារលើប្រព័ន្ធអ៊ិនធឹណិត

លោក បាន លឹម

លោក បាន លឹម

អគ្គនាយករងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម

លោក បាន លឹម បានចូលបម្រើការងារក្នុងតួនាទីជាអគ្គនាករង នៃធនាគារ ARDB នៅឆ្នាំ២០២១។ លោកធ្លាប់បានបម្រើការងារជាទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ និងមានបទបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យធនាគាររយៈពេល ២០ឆ្នាំ ក្នុងតួនាទីជាសវនករផ្ទៃក្នុង និងជាមន្រ្តីត្រួតពិនិត្យធនាគារនៅធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។ លោកទទួលបានបរិញ្ញបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែករដ្ឋបាលធុរកិច្ច នៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនៅឆ្នាំ២០០៥ និងបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកច្បាប់ពីសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា នៅឆ្នាំ១៩៩៨។ លោកក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិធនាគារ នៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាធនាគារ នៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងនៅវិទ្យាស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ។

ការិយាល័យទំនាក់ទំនង
023 220 810 | 023 220 811
(Fax) : 023 224 628
#៩-១៣, ផ្លូវលេខ ៧ សង្កាត់ ចតុមុខ ភ្នំពេញ
Enjoy install App on :

ARDB Bank Official facebook page

Get in touch. Stay in touch

Start Using ARDB Mobile App

easy to use and safe for Client.

អ្នកទស្សនា Online : 1 Active