ទំព័រដើម ផលិតផល ប្រាក់បញ្ញើ ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ

ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ

ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ


គណនី​​សន្សំ​របស់​ធនាគារ ARDB គឺ​ជា​កន្លែង​ដ៏​មាន​សុវត្ថិភាព និង​មាន​ប្រសិទ្ធផល​បំផុត​ដើម្បី​ចាប់​ផ្តើមសន្សំ​​ប្រាក់របស់លោកអ្នក។

ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ
ដុល្លារ រៀល
ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ (រូបវន្តបុគ្គល) ១,០០% ១,៥០%
ប្រាក់បញ្ញើសន្សំ (នីតិបុគ្គល) ១,០០% ១,៥០%

ឯកសារតម្រូវ
សម្រាប់នីតិបុគ្គល

 • ពាក្យសុំបើកគណនីជានីតិបុគ្គល (ទម្រង់របស់ធនាគារ)
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ ឬ​លិខិតឆ្លងដែន​ច្បាប់​ដើម​របស់​ហត្ថលេខី​ទទួល​សិទ្ធិ​​
 • អនុស្សរណៈ​ និង​ លក្ខន្តិកៈ​ច្បាប់​ដើម​ និង​ចុង​ក្រោយបង្អស់​ដែល​បាន​ចុះហត្ថលេខា​ដោយ​នាយក​ក្រុមហ៊ុន​
 • វិញ្ញាបនបត្រ​ចុះបញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​/​សាជីវកម្ម​ដែល​ចេញ​ដោយ​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ ឬ​វិញ្ញាបនបត្រ​ចុះបញ្ជី​ប្រភេទ​ QR​កូដ​
 • សេចក្តីសម្រេច​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ច្បាប់​ដើម​ក្នុង​ការ​តែងតាំង​ហត្ថលេខី​ និង​អណ​ត្តិ​គណនី​
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ ឬ​លិខិតឆ្លងដែន​ច្បាប់​ដើម​របស់​នាយក​ក្រុមហ៊ុន​ និង​ម្ចាស់​ភាគហ៊ុន​
 • ពន្ធ​ប៉ាតង់​អាជីវកម្ម​ (​ប្រសិនបើ​មាន​)​
 • អាជ្ញាបណ្ណ​អាជីវកម្ម​ចេញ​ដោយ​ក្រសួង​និង​/​ឬ​អាជ្ញាធរ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ (​ប្រសិនបើ​មាន​)​
 • បញ្ញើដំបូងអប្បបរិមា៥០០ដុល្លារ ឬ ​លានរៀល​

សម្រាប់រូបវន្តបុគ្គល

 • ពាក្យសុំបើកគណនីជារូបវ័ន្តបុគ្គល (ទម្រង់របស់ធនាគារ)
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន
 • ប្រាក់បញ្ញើដំបូងអប្បបរិមា ៥០០ ដុល្លារ ឬ លានរៀល
ការិយាល័យទំនាក់ទំនង
023 220 810 | 023 220 811
(Fax) : 023 224 628
#៩-១៣, ផ្លូវលេខ ៧ សង្កាត់ ចតុមុខ ភ្នំពេញ
Enjoy install App on :

ARDB Bank Official facebook page

អ្នកទស្សនា Online : 1 Active