ការងារ សេវាកម្មធនាគារលើប្រព័ន្ធអ៊ិនធឹណិត

លោក ចាន់ សីហា

លោក ចាន់ សីហា

អគ្គនាយករងធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម

លោក ចាន់ សីហា គឺជាអគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកនាយកដ្ឋានឥណទាន និងនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងសាខា និងប្រតិបត្តិការចល័ត និងជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម តំណាងបុគ្គលិក។
លោកបានបំពេញការងារនៅធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្មចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ១៩៩៩ ជាប្រធាននាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការ និងត្រូវបានតែងតាំងជាអគ្គនាយករងទទួលបន្ទុកនៅខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១២។

ពីឆ្នាំ១៩៩១ ដល់ឆ្នាំ១៩៩៩ លោកបានបម្រើការងារជាអនុប្រធានការិយាល័យគ្រប់គ្រងគណនី និងជាប្រធានផ្នែកនៃការិយាល័យសភាផាត់ទាត់ នាយកដ្ឋានប្រតិបត្តិការនិងជាបុគ្គលិកគណនេយ្យនៃនាយកដ្ឋានគណនេយ្យ នៃធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា។

លោកបានទទួលបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងនៅឆ្នាំ២០០៤ និង បរិញ្ញាបត្រផ្នែកធនាគារពីសាកលវិទ្យាល័យបច្ចេកទេសធនាគារ ប្រទេសវៀតណាម ក្នុងឆ្នាំ១៩៩១។

ការិយាល័យទំនាក់ទំនង
023 220 810 | 023 220 811
(Fax) : 023 224 628
#៩-១៣, ផ្លូវលេខ ៧ សង្កាត់ ចតុមុខ ភ្នំពេញ
Enjoy install App on :

ARDB Bank Official facebook page

Get in touch. Stay in touch

Start Using ARDB Mobile App

easy to use and safe for Client.

អ្នកទស្សនា Online : 2 Active