ការងារ សេវាកម្មធនាគារលើប្រព័ន្ធអ៊ិនធឹណិត

ដៃគូសហការ

ទំព័រដើម អំពី ARDB ដៃគូសហការ

ក្នុងគោលដៅផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន និងសេវាធនាគារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងចីរភាពដល់វិស័យកសិកម្ម ដើម្បីចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម និងសេដ្ឋកិច្ចជនបទ នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការអនុវត្តរបៀបវារៈគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយធនាគារក្នុង-ក្រៅស្រុក ព្រមទាំងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុនិងអង្គការអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិ ក្នុងនោះមានដូចជា៖

Get in touch. Stay in touch

Start Using ARDB Mobile App

easy to use and safe for Client.

អ្នកទស្សនា Online : 3 Active