ការងារ សេវាកម្មធនាគារលើប្រព័ន្ធអ៊ិនធឹណិត

លោក ប៉ាក សេរីវឌ្ឍនា

លោក ប៉ាក សេរីវឌ្ឍនា បច្ចុប្បន្ន ជាអ្នកប្រឹក្សាយោបល់នៃក្រុមហ៊ុន Axis Investment Consulting ដែលបាននិងកំពុងគាំទ្រគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មពាក់ពន្ធនឹងវិស័យកសិកម្ម និងហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនសម្រាប់ស្ថាប័នអង្គការអន្តរជាតិ និងឯកជនក្នុងស្រុក។ បន្ថែមពីការងារប្រឹក្សាយោបល់ លោកធ្លាប់បានបម្រើការក្នុងស្ថាប័នអន្តរជាតិ International Finance Corporation (IFC) និងបំពេញការងារពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុជិត ២០ឆ្នាំ។ ក្នុងនោះលោកបានចូលរួម និងសម្រេចបាននូវគម្រោងនិងទិសដៅសំខាន់ៗជូនដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ រួមមាន៖ គម្រោងអភិបាលកិច្ចសាជីវកម្ម (Corporate Governance Project) សម្រាប់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងគណៈកម្មការមូលត្រកម្ពុជា គម្រោងធ្វើពិពិធកម្មវិស័យកសិកម្មនៅប្រទេសកម្ពុជា គម្រោងអភិវឌ្ឍការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា (ស៊ីប៊ីស៊ី) និងគម្រោងពាក់ពន្ធនឹងកំណែទម្រង់ច្បាប់ និងការអន្តរាគមន៍ផ្សេងៗក្នុងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុជាមួយក្រុមការងារ IFC។ បន្ថែមពីលើបទពិសោធន៍ក្នុងស្ថាប័នអង្គការអន្តរជាតិ លោក ប៉ាក សេរីវឌ្ឍនា ក៏ធ្លាប់បំពេញតួនាទីជាមន្រ្តីបច្ចេកទេសនៅស្ថាប័នរដ្ឋផងដែរ ពោលគឺក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងមានបទពិសោធន៍ក្នុងតួនាទីបង្គោលក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជនផ្សេងទៀតផងដែរ។

លោក ប៉ាក សេរីវឌ្ឍនាបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់រជំនាញគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុពី Central Queensland University ប្រទេសអូស្រ្តាលី ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៧។ ក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សានេះ លោកបានកសាងជំនាញ និងគុណវុឌ្ឍិសំខាន់ៗក្នុងផ្នែកវិភាគការវិនិយោគនិងហិរញ្ញវត្ថុ វាយតម្លៃលទ្ធភាពនិងការអភិវឌ្ឍផែនការអាជីវកម្ម វាយតម្លៃឥណទាននិង អភិវឌ្ឍគម្រោងនិងការគ្រប់គ្រងគម្រោង។

Get in touch. Stay in touch

Start Using ARDB Mobile App

easy to use and safe for Client.

អ្នកទស្សនា Online : 3 Active