ការងារ សេវាកម្មធនាគារលើប្រព័ន្ធអ៊ិនធឹណិត

ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

ទំព័រដើម ផលិតផល ប្រាក់បញ្ញើ ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់

ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់


ធនាគារ ARDB អាចធ្វើឱ្យប្រាក់របស់លោកអ្នកបង្កើនប្រាក់ចំណូល ហើយដឹងច្បាស់អំពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលលោកអ្នក​នឹងទ​ទួលបាន។ សូមជ្រើសរើសកាលកំណត់ដាក់ប្រាក់បញ្ញើ​ជាមួយ ARDB ដែលមានរយៈពេលពី ១ ទៅ ២៤ខែ នៅក្នុងគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ ដើម្បី​ទទួលបានការប្រាក់​ក្នុងអត្រា​ប្រកួតប្រជែង។

 
ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់
 
រយៈពេល
អត្រាការប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំ
ដុល្លារ រៀល
ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ (រូបវន្តបុគ្គល) ១ខែ ២,៥០% ០,០០%
៣ខែ ៣,០០% ៤,០០%
៦ខែ ៣,៥០% ៤,០០%
៩ខែ ៣,៥០% ៤,០០%​
១២ខែ ៤,០០% ៤,០០%
២៤ខែ ៤,០០% ៤,០០%
ប្រាក់បញ្ញើមានកាលកំណត់ (នីតិបុគ្គល) ១ខែ ២,៥០% ០,០០%
៣ខែ ៣,០០% ៤,០០%
៦ខែ ៣,៥០% ៤,០០%
៩ខែ ៣,៥០% ៤,០០%​
១២ខែ ៤,០០% ៤,០០%
២៤ខែ ៤,០០% ៤,០០%

ឯកសារតម្រូវ
សម្រាប់នីតិបុគ្គល

 • ពាក្យសុំបើកគណនីជានីតិបុគ្គល (ទម្រង់របស់ធនាគារ)
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ ឬ​លិខិតឆ្លងដែន​ច្បាប់​ដើម​របស់​ហត្ថលេខី​ទទួល​សិទ្ធិ​
 • អនុស្សារណៈ​ និង​ លក្ខន្តិកៈ​ច្បាប់​ដើម​ និង​ចុង​ក្រោយបង្អស់​ដែល​បាន​ចុះហត្ថលេខា​ដោយ​នាយក​ក្រុមហ៊ុន​
 • វិញ្ញាបនបត្រ​ចុះបញ្ជី​ពាណិជ្ជកម្ម​/​សាជីវកម្ម​ដែល​ចេញ​ដោយ​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​ ឬ​វិញ្ញាបនបត្រ​ចុះបញ្ជី​ប្រភេទ​ QR​កូដ​
 • សេចក្តីសម្រេច​ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល​ច្បាប់​ដើម​ក្នុង​ការ​តែងតាំង​ហត្ថលេខី​ និង​អណ​ត្តិ​គណនី​
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ​ ឬ​លិខិតឆ្លងដែន​ច្បាប់​ដើម​របស់​នាយក​ក្រុមហ៊ុន​ និង​ម្ចាស់​ភាគហ៊ុន​
 • ពន្ធ​ប៉ាតង់​អាជីវកម្ម​ (​ប្រសិនបើ​មាន​)​
 • អាជ្ញាបណ្ណ​អាជីវកម្ម​ចេញ​ដោយ​ក្រសួង​និង​/​ឬ​អាជ្ញាធរ​ដែល​ពាក់ព័ន្ធ​ (​ប្រសិនបើ​មាន​)​​
 • បញ្ញើដំបូងអប្បបរិមា ៥០០ដុល្លារ ឬ ​លានរៀល

សម្រាប់រូបវន្តបុគ្គល

 • ពាក្យសុំបើកគណនីជារូបវ័ន្តបុគ្គល (ទម្រង់របស់ធនាគារ)
 • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬលិខិតឆ្លងដែន
 • ប្រាក់បញ្ញើដំបូងអប្បបរមា ៥០០ ដុល្លារ ឬ ២លាន រៀល
ការិយាល័យទំនាក់ទំនង
023 220 810 | 023 220 811
(Fax) : 023 224 628
#៩-១៣, ផ្លូវលេខ ៧ សង្កាត់ ចតុមុខ ភ្នំពេញ
Enjoy install App on :

ARDB Bank Official facebook page

Get in touch. Stay in touch

Start Using ARDB Mobile App

easy to use and safe for Client.

អ្នកទស្សនា Online : 5 Active