ទំព័រដើម អំពី ARDB ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម (ARDB) ដឹកនាំដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដែលកំពុងបម្រើការក្នុងអង្គការកំពូល និងមានស្វ័យភាពបរិបូរណ៍ក្នុងកិច្ចដឹកនាំដំណើរការរបស់ ARDB ។ ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់ ARDB មានសមាសភាពដូចតទៅ៖
  1. តំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ១រូប ប្រធាន
  2. តំណាងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ១រូប សមាជិក
  3. អគ្គនាយក ARDB ១រូប សមាជិក
  4. តំណាងក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ១រូប សមាជិក
  5. តំណាងក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម ១រូប សមាជិក
  6. តំណាងវិស័យឯកជនដែលមានគុណវុឌ្ឍិគ្រប់គ្រាន់ ១រូប សមាជិក

ឯកឧត្តម រស់ សីលវ៉ា
ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

អានបន្ថែម

ឯកឧត្តម សាន វិសាល
ប្រឹក្សាភិបាល

អានបន្ថែម

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត កៅ ថាច
ប្រឹក្សាភិបាល

អានបន្ថែម

ឯកឧត្តម ទាន សុសេរី
ប្រឹក្សាភិបាល

អានបន្ថែម

លោក ឃី កុសល
ប្រឹក្សាភិបាល

អានបន្ថែម

លោក ប៉ាក សេរីវឌ្ឍនា
ប្រឹក្សាភិបាល

អានបន្ថែម
អ្នកទស្សនា Online : 2 Active