ការងារ សេវាកម្មធនាគារលើប្រព័ន្ធអ៊ិនធឹណិត
សេវាឥណទាន
ប្រាក់បញ្ញើ
សេវាផ្ទេរប្រាក់
ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម

គម្រោងដែលយើងបានចូលរួម

ធនាគារ ARDB បានធ្វើគម្រោងជាច្រើនដើម្បីជួយជំរុញកសិកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែប្រសើរទ្បើងហើយនឹងលើកទឹកចិត្តអោយប្រជាកសិករគួរងាកមកការផលិតគិតអំពីការធ្វើអាជីវកម្មទិញ-លក់ រកលុយចំណេញ ទើបធ្វើឲ្យជីវភាពល្អប្រសើរ និងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ។

ដៃគូសហការ

Get in touch. Stay in touch

Start Using ARDB Mobile App

easy to use and safe for Client.

អ្នកទស្សនា Online : 2 Active