សេវាឥណទាន
ប្រាក់បញ្ញើ
សេវាផ្ទេរប្រាក់
ហិរញ្ញប្បទានពាណិជ្ជកម្ម