ទំព័រដើម ព័ត៌មានថ្មីៗ អតិថិជនដែលជាសហគមន៍កសិកម្ម អាចស្នើឥណទានអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ 0.80% ក្នុងមួយខែ ជាមួយធនាគារ ARDB
logo

អតិថិជនដែលជាសហគមន៍កសិកម្ម អាចស្នើឥណទានអត្រាការប្រាក់ត្រឹមតែ 0.80% ក្នុងមួយខែ ជាមួយធនាគារ ARDB

ព័ត៌មានថ្មីៗ 14 កក្កដា 2021 36.79K views


សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត ឥណទានសហគមន៍កសិកម្ម សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខ 017 425 232/ 012 706 636

RELATED TagS
About the Author
ព័ត៌មានមុន
ព័ត៌មានបន្ទាប់

ជ្រើសរើសប្រភេទ